ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gondola

G AA1 N D AH0 L AH0   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gondola-, *gondola*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gondola[N] เรือกอนโดลา, See also: เรือพายที่ใช้แจวในคลองเมืองเวนิส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gondola(กอน'ดาละ) n. เรือแจวโดยสารท้องแบนลำตัวยาวในลำคลองกรุงเวนิส

English-Thai: Nontri Dictionary
gondola(n) เรือแจว,เรือกอนโดลา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Listen, if the next time we speak, you're not ringing me from a gondola in Venice, then...ฟัง ถ้าครั้งต่อไปที่เราพูด คุณไม่ได้เรียกฉัน จากเรือแจวในเวนิสแล้ว ... One Chance (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กอนโดลา[n.] (køndōla) EN: gondola   FR: gondole [f]
เรือกอนโดลา[n.] (reūa køndōla) EN: gondola   FR: gondole [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GONDOLA    G AA1 N D AH0 L AH0
GONDOLA    G AA0 N D OW1 L AH0
GONDOLAS    G AA1 N D AH0 L AH0 Z
GONDOLAS    G AA0 N D OW1 L AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gondola    (n) gˈɒndələ (g o1 n d @ l @)
gondolas    (n) gˈɒndələz (g o1 n d @ l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gondel {f} | Gondeln {pl}gondola | gondolas [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴンドラ[, gondora] (n) gondola (ita [Add to Longdo]
吊り籠[つりかご, tsurikago] (n) gondola [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gondola \Gon"do*la\, n. [It., dim. of gonda a gondola; cf. LL.
   gandeia a kind of boat, Gr. ? a drinking vessel; said to be a
   Persian word; cf. F. gondole gondola, cup.]
   [1913 Webster]
   1. A long, narrow boat with a high prow and stern, used in
    the canals of Venice. A gondola is usually propelled by
    one or two oarsmen who stand facing the prow, or by
    poling. A gondola for passengers has a small open cabin
    amidships, for their protection against the sun or rain. A
    sumptuary law of Venice required that gondolas should be
    painted black, and they are customarily so painted now.
    [1913 Webster]
 
   2. A flat-bottomed boat for freight. [U. S.]
    [1913 Webster]
 
   3. A long platform car, either having no sides or with very
    low sides, used on railroads. [U. S.]
    [1913 Webster]
 
   4. (A["e]ronautics) An elongated car under a dirigible.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gondola
   n 1: a low flat-bottomed freight car with fixed sides but no
      roof [syn: {gondola car}, {gondola}]
   2: long narrow flat-bottomed boat propelled by sculling;
     traditionally used on canals of Venice
   3: the compartment that is suspended from an airship and that
     carries personnel and the cargo and the power plant [syn:
     {car}, {gondola}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top