หรือคุณหมายถึง giro cheqü?
Search result for

giro cheque

(2 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -giro cheque-, *giro cheque*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
giro cheque[N] เช็คที่รัฐบาลโอนเงินผ่านระบบ giro เพื่อให้กับประชาชนผู้ยากไร้, Syn. giro

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 giro cheque
   n 1: a check given by the British government to someone who is
      unemployed; it can be cashed either at a bank or at the
      post office [syn: {giro}, {giro cheque}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

giro cheque

 


  

 
giro cheque
 • เช็คที่รัฐบาลโอนเงินผ่านระบบ giro เพื่อให้กับประชาชนผู้ยากไร้[Lex2]
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
Giro, Giros, Rio, Gier, Grog, Gros, gier, grob, groß, GI, Trio, Garbo, Ginko, Guido, Tirol, giere, giert, Büro, Euro, Gurt, Guru, Göre, Hirn, Tito, dito, Agio, GbR, IRA, IRC, IRQ, ISO, Ire, Kir, Sir, dir, gar, gib, irr, mir, pro, wir, Kairo, Dirk, Garn, Gerd, Gift, Gina, Gips, Karo, Kilo, Kino, Kirs, Lido, Lira, Lire, Nero, Rico, Silo, Wirt, birg, gare, gern, gibt, gilt, ging, gäre, gärt, wird, wirf, wirr, Fron, Ion, Orion, rot, grün, First, geirrt, gieren, Moron, Brot, Grat, Icon, Iran, Zion, Gironde, Gären, Viren, gären, wirst, Baron, Gebot, Gerät, Gicht, Nikon, Pilot, Pirat scheue, Chemie, Clique, Heu, scheuen, scheu, Chef, Check

Similar FRENCH words suggested by aspell:
giron, girl, miro chèque, chèques, tchèque, chaque, chique, chiqué, choque, choqué, chéquier, tchèques, cheveu

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top