ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gingham

G IH1 NG AH0 M   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gingham-, *gingham*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gingham[N] ผ้าฝ้ายลายตาหมากรุก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gingham(จิง'แฮม) n. ผ้าฝ้ายลายตาราง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If we covered it with a gingham throw.ถ้าเขาผ้าลายตารางคลุม Art Isn't Easy (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
GINGHAM    G IH1 NG AH0 M
GINGHAMS    G IH1 NG AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gingham    (n) gˈɪŋəm (g i1 ng @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
格子棉布[gé zi mián bù, ㄍㄜˊ ㄗ˙ ㄇㄧㄢˊ ㄅㄨˋ, ] gingham [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギンガム[, gingamu] (n) gingham [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gingham \Ging"ham\, n. [F. guingan; cf. Jav. ginggang; or perh.
   fr. Guingamp, in France.]
   A kind of cotton or linen cloth, usually in stripes or
   checks, the yarn of which is dyed before it is woven; --
   distinguished from printed cotton or prints.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gingham
   n 1: a clothing fabric in a plaid weave

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top