Search result for

gases

(35 entries)
(0.0246 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gases-, *gases*, gase
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gasesก๊าซ [TU Subject Heading]
Gasesแก๊ซ, [การแพทย์]
Gases, Asphyxiating and poisonousก๊าซพิษ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gases, Asphyxiating and poisonousก๊าซพิษ [TU Subject Heading]
Gases, Carrierแก๊สพา [การแพทย์]
Gases, Compressedก๊าซอัดใน [การแพทย์]
Gases, Dryก๊าซแห้ง [การแพทย์]
Gases, Fuelก๊าซเชื้อเพลิง [การแพทย์]
Gases, Highly Penetratingก๊าซสามารถซึมผ่านทุกอณูของวัตถุ, [การแพทย์]
Gases, Idealกาซสมมติ, [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Greenland's ice sheet suffers from greenhouse gases emitted elsewhere on Earth.แผ่นน้ำแข็งของกรีนแลนด์ได้รับ ผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจก ที่ปล่อยมาจากที่อื่นของโลก Home (2009)
TO KEEP THESE GASES TOGETHER,โดยใช้เพียงวัสดุที่เราจะได้เห็น? Beyond the Darkness (2010)
AS THESE GASES COOLED AND CONDENSED INSIDE THEM,อาศัยอยู่ในนี้นั่งร้านเข้มเรื่อง Beyond the Darkness (2010)
Any number of toxic or inert gases.อาจเป็นก๊าซพิษ หรือก๊าซเฉื่อย Fallen (2010)
Brisquet gases are the trend.ฆ่าตัวตายด้วยแก๊สรถกำลังเป็นที่นิยม Hello Ghost (2010)
Leading astronomers describe it as "a trillion-milelong tunnel of glowing gases".มันเหมือนจนนักดาราศาสตร์บรรยายเปรียบเทียบไว้ ว่าเป็นเหมือนอุโมงค์อันไกลโพ้น ของก๊าซที่เรืองรอง Will (2011)
The gases around them get heated to millions of degrees.ก๊าซรอบตัวพวกเขาได้รับความร้อน ล้านองศา Is There an Edge to the Universe? (2011)
Uh, Dr. Hodgins foolishly inhaled noxious gases emanating from the remains and...ด็อกเตอร์ฮ็อดจิ้นหายใจเอาก๊าซพิษ ที่ถูกปล่อยออกจากซากศพและ The Bod in the Pod (2012)
The gases from the decomposing body caused the plastic to expand.แก๊สจากการย่อยสลายของศพ ทำให้พลาสติกขยายตัว The Bod in the Pod (2012)
I'm all for cutting greenhouse gases, but you do remember that Mr. Drake is trying to kill his wife?ผมสนับสนุนการลดภาวะเรือนกระจก แต่คุณจำได้ไหมว่าคุณเดรค กำลังพยายามฆ่าเมียตัวเอง Til Death (2012)
Three noble gases?สามก๊าซเฉื่อย? .. Mona-Mania (2013)
He showed that the atmosphere of the early Earth must have contained powerful greenhouse gases.เขาพบว่าบรรยากาศของ โลกในยุคแรก จะต้องมีการบรรจุก๊าซเรือน กระจกที่มีประสิทธิภาพ Standing Up in the Milky Way (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gasesAir is a mixture of gases.
gasesAir is a mixture of gases that we cannot see.
gasesAir is a mixture of several gases.
gasesAir is a mixture of various gases.
gasesExhaust gases of a car are noxious.
gasesHeat will break this chemical down into harmless gases.
gasesIf we burn fuels such as coal, oil and gas, it gives off various gases.
gasesThese gases can lead to global warming.

CMU English Pronouncing Dictionary
GASES    G AE1 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gases    (n) (g a1 s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
温暖化ガス[おんだんかガス, ondanka gasu] (n) greenhouse gases; heat-trapping gases [Add to Longdo]
希ガス類[きガスるい, ki gasu rui] (n) noble gases; rare gases [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gas \Gas\ (g[a^]s), n.; pl. {Gases} (g[a^]s"[e^]z). [Invented by
   the chemist Van Helmont of Brussels, who died in 1644.]
   1. An a["e]riform fluid; -- a term used at first by chemists
    as synonymous with air, but since restricted to fluids
    supposed to be permanently elastic, as oxygen, hydrogen,
    etc., in distinction from vapors, as steam, which become
    liquid on a reduction of temperature. In present usage,
    since all of the supposed permanent gases have been
    liquified by cold and pressure, the term has resumed
    nearly its original signification, and is applied to any
    substance in the elastic or a["e]riform state.
    [1913 Webster]
 
   2. (Popular Usage)
    (a) A complex mixture of gases, of which the most
      important constituents are marsh gas, olefiant gas,
      and hydrogen, artificially produced by the destructive
      distillation of gas coal, or sometimes of peat, wood,
      oil, resin, etc. It gives a brilliant light when
      burned, and is the common gas used for illuminating
      purposes.
    (b) Laughing gas.
    (c) Any irrespirable a["e]riform fluid.
      [1913 Webster]
 
   3. same as {gasoline}; -- a shortened form. Also, the
    accelerator pedal of a motor vehicle; used in the term "
    step on the gas".
    [PJC]
 
   4. the accelerator pedal of a motor vehicle; used in the term
    " step on the gas".
    [PJC]
 
   5. Same as {natural gas}.
    [PJC]
 
   6. an exceptionally enjoyable event; a good time; as, The
    concert was a gas. [slang]
    [PJC]
 
   Note: Gas is often used adjectively or in combination; as,
      gas fitter or gasfitter; gas meter or gas-meter, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Air gas} (Chem.), a kind of gas made by forcing air through
    some volatile hydrocarbon, as the lighter petroleums. The
    air is so saturated with combustible vapor as to be a
    convenient illuminating and heating agent.
 
   {Gas battery} (Elec.), a form of voltaic battery, in which
    gases, especially hydrogen and oxygen, are the active
    agents.
 
   {Gas carbon}, {Gas coke}, etc. See under {Carbon}, {Coke},
    etc.
 
   {Gas coal}, a bituminous or hydrogenous coal yielding a high
    percentage of volatile matters, and therefore available
    for the manufacture of illuminating gas. --R. W. Raymond.
 
   {Gas engine}, an engine in which the motion of the piston is
    produced by the combustion or sudden production or
    expansion of gas; -- especially, an engine in which an
    explosive mixture of gas and air is forced into the
    working cylinder and ignited there by a gas flame or an
    electric spark.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top