ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gangland

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gangland-, *gangland*, ganglan
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gangland[N] โลกอาชญากรรม, See also: แวดวงอาชญากร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ganglandn. หมู่คนเลว,หมู่อาชญากร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
and Opie looks like the victim of gangland violence.และโอปี้จะดูเหมือนเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย ของความรุนแรงโลกอาชญากรรม The Sleep of Babies (2008)
When I stumble upon metropolis' finest going gangland.แค่ไหนที่บังเอิญ ไปเจอแก๊งอาชญากร ที่ดูดีที่สุดของเมโทรโปลิสเข้า Bulletproof (2009)
Doesn't work anymore. Murder, kidnap, gangland shootouts.ตอนนี้มันไม่ได้ผลอีกต่อไป ฆาตกรรม ลักพาตัว แก๊งอันธพาล มือปืน Oiled (2010)
We just did a modern retelling of MacBeth set in gangland Chicago.ที่มีฉากหลังเป็นเมืองชิคาโก้ นั่นแปลกใหม่ดีนี่ Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
It's being reported as a gangland war.มันน่าจะใช่ ระบุว่าเป็นสงครามระหว่างแก็งค์ Lange, H. (2011)
Said it was more like a military black op than a gangland shootout.เขาบอกว่ามันน่าจะมีอะไรมากว่า เหมือนน่าจะเป็นปฏิบัติการณ์ลับทางทหาร มากกว่าจะเป็นพวกแก็งค์ยิงกัน Lange, H. (2011)

Japanese-English: EDICT Dictionary
暴力団抗争[ぼうりょくだんこうそう, bouryokudankousou] (n) gangland war [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  gangland
      n 1: underworld organizations [syn: {organized crime},
           {gangland}, {gangdom}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top