ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gametophyte

G AH0 M IY1 T AH0 F AY2 T   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gametophyte-, *gametophyte*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gametophyteแกมีโทไฟต์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
gametophyteแกมีโทไฟต์, ชื่อที่ใช้เรียกพืชซึ่งมีวัฏจักรชีวิตแบบสลับในช่วงที่มีจำนวนโครโมโซม 1 ชุด (n) พืชระยะนี้สืบพันธุ์โดยการสร้างเซลล์สืบพันธุ์มาผสมกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

CMU English Pronouncing Dictionary
GAMETOPHYTE    G AH0 M IY1 T AH0 F AY2 T

Japanese-English: EDICT Dictionary
雌性配偶体[しせいはいぐうたい, shiseihaiguutai] (n) female gametophyte [Add to Longdo]
配偶体[はいぐうたい, haiguutai] (n) gametophyte [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gametophyte \Ga*me"to*phyte\, n. [Gamete + Gr. fyto`n plant.]
   (Bot.)
   In the alternation of generations in plants, that generation
   or phase which bears sex organs and produces gametes. In the
   lower plants, as the alg[ae], the gametophyte is the
   conspicuous part of the plant body; in mosses it is the
   so-called moss plant; in ferns it is reduced to a small,
   early perishing body; and in seed plants it is usually
   microscopic or rudimentary.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gametophyte
   n 1: the gamete-bearing individual or phase in the life cycle of
      a plant having alternation of generations

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top