ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gametogenesis

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gametogenesis-, *gametogenesis*, gametogenesi
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gametogenesisn. การเกิดและเจริญของเซลล์เพศ, See also: gametogenic,gametogenous adj,

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gametogenesisการเกิดเซลล์สืบพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gametogenesisการสร้างเซลล์สืบพันธุ์, การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ชนิดมีเพศ [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
配偶子形成[はいぐうしけいせい, haiguushikeisei] (n) gametogenesis; gamete formation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  gametogenesis
      n 1: the development and maturation of sex cells through meiosis

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top