ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gambier

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gambier-, *gambier*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gambier มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gambier*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gambier(แกม'เบีย) n. ชาดำ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
the Gambian, where I originate from and the Catalan identity.In meinem Inneren bin ich Gambier, aber ich bin auch Katalane. L'auberge espagnole (2002)
- Mrs. Gambier!Mme. GambierOne to Another (2006)
The Gambier Islands.Richtung Gambierinseln. Black Ocean (2010)
- A guy called Gambier.- Ein Typ namens GambierComme un oiseau sans ailes (2015)
- Gambier?- GambierComme un oiseau sans ailes (2015)
Doctor H. GambierDr. H. Gambier Comme un oiseau sans ailes (2015)
I think we'll meet again, Mr Gambier.Ich glaube, wir sehen uns wieder, Monsieur GambierComme un oiseau sans ailes (2015)
Gambier, where's my wife?Gambier, wo ist meine Frau? Comme un oiseau sans ailes (2015)
Lisa introduced me to Dr Gambier, took me to his lectures.Lisa stellte mir Dr. Gambier vor, nahm mich zu Vorträgen mit. Comme un oiseau sans ailes (2015)

Japanese-English: EDICT Dictionary
阿仙薬[あせんやく, asenyaku] (n) gambir; gambier; catechu; cutch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gambier \Gam"bier\, n. [Malayan.]
   (a) The inspissated juice of a plant ({Uncaria Gambir})
     growing in Malacca. It is a powerful astringent, and,
     under the name of {Terra Japonica}, is used for chewing
     with the Areca nut, and is exported for tanning and
     dyeing.
   (b) Catechu. [Written also {gambeer} and {gambir}.]
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Catechu \Cat"e*chu\, n. [See {Cashoo}.] (Chem.)
   A dry, brown, astringent extract, obtained by decoction and
   evaporation from the {Acacia catechu}, and several other
   plants growing in India. It contains a large portion of
   tannin or tannic acid, and is used in medicine and in the
   arts. It is also known by the names {terra japonica},
   {cutch}, {gambier}, etc. --Ure. --Dunglison.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top