ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

funicular

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -funicular-, *funicular*
English-Thai: Longdo Dictionary
funicular(n) กระเช้าไฟฟ้าที่เคลื่อนบนรางของรถไฟส่วนใหญ่มักใช้ขึ้นลงเขาที่ไม่สูงนัก, S. funicular railway, inclined railway, inclined plane, cliff railway

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
funicular souffle; souffle, funic; souffle, umbilicalเสียงฟู่สายสะดือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
funicular    (n) fjˈuːnˈɪkjulər (f y uu1 n i1 k y u l @ r)
funiculars    (n) fjˈuːnˈɪkjuləz (f y uu1 n i1 k y u l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kettenlinie {f}; Seilkurve {f} [techn.]funicular shape; funicular curve [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鋼索鉄道[こうさくてつどう, kousakutetsudou] (n) funicular (railway) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Funicular \Fu*nic"u*lar\, a. [Cf. F. funiculaire.]
   [1913 Webster]
   1. Consisting of a small cord or fiber.
    [1913 Webster]
 
   2. Dependent on the tension of a cord.
    [1913 Webster]
 
   3. (Anat.) Pertaining to a funiculus; made up of, or
    resembling, a funiculus, or funiculi; as, a funicular
    ligament.
    [1913 Webster]
 
   {Funicular action} (Mech.), the force or action exerted by a
    rope in drawing together the supports to which its ends
    are Fastened, when acted upon by forces applied in a
    direction transverse to the rope, as in the archer's bow.
    
 
   {Funicular curve}. Same as {Catenary}.
 
   {Funicular machine} (Mech.), an apparatus for illustrating
    certain principles in statics, consisting of a cord or
    chain attached at one end to a fixed point, and having the
    other passed over a pulley and sustaining a weight, while
    one or more other weights are suspended from the cord at
    points between the fixed support and the pulley.
 
   {Funicular polygon} (Mech.), the polygonal figure assumed by
    a cord fastened at its extremities, and sustaining weights
    at different points.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 funicular
   adj 1: relating to or operated by a cable; "funicular railway"
   n 1: a railway up the side of a mountain pulled by a moving
      cable and having counterbalancing ascending and descending
      cars [syn: {cable railway}, {funicular}, {funicular
      railway}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top