ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

frown on

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frown on-, *frown on*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frown on[PHRV] ไม่ยอมรับ, See also: ไม่อนุมัติ, Syn. frown at, frown upon

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Apparently, the authorities frown on selling' meth to college students.เห็นได้ชัดว่าเจ้าหน้าที่หน้างอ Sellin 'ปรุงยา ให้กับนักเรียนที่วิทยาลัย A Haunted House 2 (2014)
We frown on anyone celebrating their own cultural heritage.เราไม่อนุญาตให้ใครฉลองเทศกาล ตามวัฒนธรรมของตน Alternative History of the German Invasion (2013)
And she was like, "Look at this frown on your face. What is that?แล้วเธอก็แบบ "ดูสิหน้ายุ่งเชียว อะไรเนี่ย" Crazy, Stupid, Love. (2011)
Actually, the doctors kinda frown on that.หมอไม่อนุมัติน่ะ Sunday (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
frown onThe boss seemed to frown on my method.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  frown on
      v 1: look disapprovingly upon [syn: {frown on}, {frown upon}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top