ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

freimachen

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -freimachen-, *freimachen*
German-Thai: Longdo Dictionary
freimachen(vt) |machte frei, hat freigemacht, etw.(A)| ทำให้หลุดพ้น, ปลดเปลื้องจากพันธะ, แก้, ปล่อยให้เป็นอิสระ เช่น Ich sollte meinen Oberkörper freimachen., Bevor die Atmung eines Bewußtlosen kontrolliert wird, müssen die Atemwege freigemacht werden. , See also: S. frei werden von,
freimachen(vt) |machte frei, hat freigemacht, etw.(A)| ประทับตราแสดงการยกเว้นการชำระค่าแสตมป์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
freimachen | freimachendto disengage | disengaging [Add to Longdo]
freimachento vacantness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  freimachen /fraimaxən/
   disengage; to bare; to vacantness

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top