ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

freethinker

F R IY1 TH IH1 NG K ER0   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -freethinker-, *freethinker*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
freethinkern. ผู้มีความคิดอย่างอิสระ., See also: freethinking adj.,n.

English-Thai: Nontri Dictionary
freethinker(n) คนที่ถือศาสนาโดยอิสระ,คนนอกรีต,ผู้มีความคิดอิสระ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
freethinkerนักคิดเสรี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
FREETHINKER F R IY1 TH IH1 NG K ER0
FREETHINKERS F R IY1 TH IH1 NG K ER0 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freidenkende {m,f}; Freidenkender | Freidenkenden {pl}; Freidenkendefreethinker | freethinkers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Freethinker \Free"think`er\, n.
   One who speculates or forms opinions independently of the
   authority of others; esp., in the sphere or religion, one who
   forms opinions independently of the authority of revelation
   or of the church; an unbeliever; -- a term assumed by deists
   and skeptics in the eighteenth century.
   [1913 Webster]
 
      Atheist is an old-fashioned word: I'm a freethinker,
      child.                  --Addison.
 
   Syn: Infidel; skeptic; unbeliever. See {Infidel}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 freethinker
   n 1: a person who believes that God created the universe and
      then abandoned it [syn: {deist}, {freethinker}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top