ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

free-handed

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -free-handed-, *free-handed*, free-hand, free-hande
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา free-handed มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *free-handed*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
free-handed(ฟรีแฮน'ดิด) adj.,adv. ใจกว้าง,ใจป้า,มือเติบ,ด้วยมือเปล่า., See also: free-handedly adv. free-handedness n.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This looks free-hand.นี่มันเป็นงานวาดด้วยมือล้วนๆ ...A Thousand Words (2010)
Trust me, free-hand portraiture is pretty gnarlyเชื่อผมสิ ภาพเหมือนที่วาด ด้วยมือล้วนๆค่อนข้างดีเลิศ ...A Thousand Words (2010)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
free-handed    (j) frˈiː-hˈændɪd (f r ii1 - h a1 n d i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
フリーハンド[, furi-hando] (n) free-hand; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Free-handed \Free"-hand`ed\, a.
   1. Open-handed; liberal; given or giving freely or liberally;
    as, a freehanded host. [WordNet sense 2]
 
   Syn: big, bighearted, bounteous, bountiful, handsome, giving,
     liberal, openhanded.
     [1913 Webster + WordNet 1.5]
 
   2. same as {freehand}. [WordNet sense 1]
 
   Syn: free, freehand, unguided, untraced.
     [WordNet 1.5] freehearted

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top