ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

free form

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -free form-, *free form*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
free formรูปทรงอิสระ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
free formรูปทรงอิสระ, รูปทรงของวัตถุต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ทั้งสิ่งมีชิวิตและสิ่งไม่มีชีวิต เป็นลักษณะเฉพาะของวัตถุนั้น เช่น ก้อนหิน ผลไม้ เปลือกหอย ปลา ผีเสื้อ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Japanese-English: EDICT Dictionary
自由形式[じゆうけいしき, jiyuukeishiki] (n) {comp} free format [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
自由形式[じゆうけいしき, jiyuukeishiki] free format [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  free form
      n 1: a morpheme that can occur alone [syn: {free morpheme},
           {free form}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top