ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

foredeck

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foredeck-, *foredeck*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foredeck[N] ส่วนหน้าของดาดฟ้าเรือ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
and then the crew can use the foredecks as a lifeboat.แล้วใช้ยานด้านหน้าเป็นยานชูชีพ Event Horizon (1997)
Use the foredecks as a lifeboat.ถ้าโชคดี ทีดีอาร์เอสจะพบสัญญาณเรา เราเข้าตู้ปรับสภาวะจำศีลอยู่ในนั้นรอหน่วยกู้ภัย Event Horizon (1997)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorderdeck {n} | Vorderdecks {pl}foredeck | foredecks [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Foredeck \Fore"deck`\, n. (Naut.)
     The fore part of a deck, or of a ship.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  foredeck
      n 1: the deck between the bridge and the forecastle

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top