ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

foppish

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foppish-, *foppish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foppish[ADJ] ขี้โอ่, See also: อวด, ชอบแต่งตัวอวด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
foppishadj. ขี้โอ่,ขี้แต่งตัว,หยิ่งยโสมาก, See also: foppishness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
foppish(adj) ช่างแต่งตัว,สำรวย,ขี้โอ่,โก้หรู

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's just a foppish dandy.เขาก็แค่เป็นคนสำรวยขี้โอ่ Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำรวย[ADJ] foppish, Syn. สำอาง, Example: รู้สึกว่าเขาจะเป็นผู้ชายเจ้าสำรวยเกินไป, Thai definition: ที่รักสวยรักงามเป็นพิเศษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สำรวย[adj.] (samrūay) EN: foppish ; pleasure-loving ; luxurious ; extravagant ; idle   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foppish    (j) fˈɒpɪʃ (f o1 p i sh)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foppish \Fop"pish\, a.
   Foplike; characteristic of a top in dress or manners; making
   an ostentatious display of gay clothing; affected in manners.
 
   Syn: Finical; spruce; dandyish. See {Finical}. --
     {Fop"pish*ly}, adv. -- {Fop"pish*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 foppish
   adj 1: affecting extreme elegance in dress and manner [syn:
       {dandified}, {dandyish}, {foppish}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top