ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flirtation

F L ER0 T EY1 SH AH0 N   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flirtation-, *flirtation*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flirtationn. การจีบ,การรักเล่น ๆ, Syn. dalliance

English-Thai: Nontri Dictionary
flirtation(n) การเกี้ยวเล่น,การจีบ,การทำเจ้าชู้,การเกี้ยวพาราสี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I thought I could, too. Just hear me out, hear me out. A few years ago, I started an online flirtation with a high school flame Andy.- ฉันรู้ แต่ฟังก่อน ไม่กี่ปีก่อน ฉันกับเพื่อนสมัยเรียน แอนดี้... The Rhodes Not Taken (2009)
Look, I know we've had some flirtation going on, and, uh, I've been a bit... tentative.ฟังนะ ผมรู้ว่า เรากำลังจีบกันอยู่ และผม ไม่ค่อยแน่ใจ Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
Britta, though your flirtation technique is hilarious, it's distracting.บริตต้า ถึงแม้เทคนิคการจีบของคุณ จะฮาดีก็เถอะ แต่มันก็น่ารำคาญ Custody Law and Eastern European Diplomacy (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
FLIRTATION F L ER0 T EY1 SH AH0 N
FLIRTATIONS F L ER0 T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flirtation (n) flˈɜːʳtˈɛɪʃən (f l @@1 t ei1 sh @ n)
flirtations (n) flˈɜːʳtˈɛɪʃənz (f l @@1 t ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
戯れ[たわむれ, tawamure] (n) play; sport; fun; caprice; joke; jest; flirtation; (P) [Add to Longdo]
媚;媚び[こび, kobi] (n) flattery; cajolery; flirtation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flirtation \Flir*ta"tion\, n.
   1. Playing at courtship; coquetry.
    [1913 Webster]
 
       The flirtations and jealousies of our ball rooms.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flirtation
   n 1: playful behavior intended to arouse sexual interest [syn:
      {flirt}, {flirting}, {flirtation}, {coquetry}, {dalliance},
      {toying}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top