ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flambeau

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flambeau-, *flambeau*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flambeau(แฟลม'โบ) n. คบเพลิง,เทียนไขขนาดใหญ่ที่ประดับลวดลาย -pl. flambeaux,flambeaus

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คบ[n.] (khop) EN: crotch ; torch   FR: torche [f] ; flambeau [m]
คบไฟ[n.] (khopfai) EN: torch ; link ; flambeau   FR: torche [f] ; flambeau [m]
คบเพลิง[n.] (khopphloēng) EN: torch ; link ; flambeau   FR: flambeau [m] ; flamme [f]
ไต้[n.] (tai) EN: torch   FR: torche [f] ; flambeau [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flambeau (n) flˈæmbou (f l a1 m b ou)
flambeaus (n) flˈæmbouz (f l a1 m b ou z)
flambeaux (n) flˈæmbouz (f l a1 m b ou z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fackel {f} | Fackeln {pl}flambeau | flambeaus [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
松明;炬[たいまつ;しょうめい(松明);きょ(炬), taimatsu ; shoumei ( matsu mei ); kyo ( kyo )] (n) (pine) torch; flambeau; torchlight [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flambeau \Flam"beau\; n.; pl. {Flambeaux}or {Flambeaus}. [F.,
   fr. OF. flambe flame, for flamble, from L. flammula a little
   flame, dim. of flamma flame. See {Flame}.]
   A flaming torch, esp. one made by combining together a number
   of thick wicks invested with a quick-burning substance
   (anciently, perhaps, wax; in modern times, pitch or the
   like); hence, any torch.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flambeau
   n 1: a flaming torch (such as are used in processions at night)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top