ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flagellation

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flagellation-, *flagellation*
English-Thai: Nontri Dictionary
flagellation(n) การเฆี่ยน,การหวด,การตี,การลงแส้

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flagellation    (n) flˌæʤəlˈɛɪʃən (f l a2 jh @ l ei1 sh @ n)
flagellations    (n) flˌæʤəlˈɛɪʃənz (f l a2 jh @ l ei1 sh @ n z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flagellation \Flag`el*la"tion\, n. [L. flagellatio: cf. F.
   flagellation.]
   A beating or flogging; a whipping; a scourging. --Garth.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flagellation
   n 1: beating as a source of erotic or religious stimulation
   2: beating with a whip or strap or rope as a form of punishment
     [syn: {whipping}, {tanning}, {flogging}, {lashing},
     {flagellation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top