ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

first-hand

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -first-hand-, *first-hand*, first-han
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
first-hand[ADJ] โดยตรง (ประสบการณ์), See also: ได้รับโดยตรงด้วยตัวเอง
first-hand[ADV] ที่ได้มาจากแหล่งที่มาโดยตรง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mandy's wonderful with people, and she's a first-hand authority on broken relationships.แมนดี้น่ารักมากค่ะกับเพื่อนมนุษย์ หล่อนเป็นมือหนึ่งด้านการจัดการเรื่องคนอกหัก Hope Springs (2003)
I know first-hand that when the government gets you in their crosshairs, you stand very little chance.ผมรู้ว่า ถ้ารัฐบาลมาเกี่ยวข้องเรื่องนี้ โอกาสเหลือน้อยเต็มที Cute Poison (2005)
I got first-hand accounts of all the events I didn't personally witness... the conditions in prison, the evacuation to Dunkirk, everything.ฉันเริ่มเขียนเรื่องราวและเหตุการณ์ทั้งหมด ฉันไม่มีพยานมายืนยัน ด้วยเงื่อนไขที่จำกัดไม่ว่าเรื่อง การอพยพไปที่เมืองดันเคิค,ทุก ๆ อย่าง Atonement (2007)
Wow, we actually get a first-hand look at the South, huh?เราได้มาดูภาคใต้โดยตรงด้วย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I have seen first-hand what it is that Uther fights against.ข้าได้เห็นเป็นคนแรกในสิ่ง ที่อููเธอร์พยายามต่อสู้่ด้วย The Tears of Uther Pendragon (2010)
The same person who'd be able to witness first-hand her devotion to Rod Garrett.คนเดียวกับคนที่ได้รับรู้ ถึงความรักที่เธอมีต่อการ์เร็ท Divining Rod (2012)
You're going to get a first-hand look at what I'm capable of creating.คุณจะได้เป็นคนแรกที่เห็น ในสิ่งที่ผมสามารถสร้างมันขึ้นมา Magnum Opus (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
first-hand (j) fˈɜːʳst-hˈænd (f @@1 s t - h a1 n d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
能動喫煙[のうどうきつえん, noudoukitsuen] (n) (See 受動喫煙) active smoking (i.e. first-hand smoking) [Add to Longdo]
目撃談[もくげきだん, mokugekidan] (n) first-hand account [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 First-hand \First"-hand`\, a.
   Obtained directly from the first or original source; hence,
   without the intervention of an agent; -- of information; as,
   a firsthand report; firsthand information; firsthand
   knowledge.
 
   Syn: direct, original.
     [1913 Webster]
 
        One sphere there is . . . where the apprehension
        of him is first-hand and direct; and that is the
        sphere of our own mind.       --J.
                          Martineau.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top