Search result for

fires

(59 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fires-, *fires*, fire
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fireside[N] ที่ตรงข้างเตาไฟ, Syn. hearthside
fireside[ADJ] เป็นมิตร, See also: เป็นกันเอง, Syn. friendly
fireside[N] บ้านหรือชีวิตครอบครัว, Syn. home
firestone[N] หินทนไฟ
firestorm[N] ทะเลเพลิง, See also: ไฟที่โหมกระหน่ำและลุกลามเป็นบริเวณกว้าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
firesiden. บริเวณข้างเตาไฟ,บ้าน,ชีวิตในครอบครัว adj. ข้างเตาไฟ,อบอุ่น,อ่อนโยน, Syn. hearthside

English-Thai: Nontri Dictionary
fireside(n) ที่รอบๆเตาผิง,ครอบครัว,บ้าน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Firesอัคคีภัย [TU Subject Heading]
Firesไฟไหม้,ไฟ,การลุกไหม้ [การแพทย์]
Fires and fire preventionอัคคีภัยและการป้องกันอัคคีภัย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Starting fires that I have to put out?ที่จะสร้างปัญหาให้ฉันต้องคอยหาทางแก้ The Price (2008)
(GUN FIRES)(เสียงยิงปืน) Up (2009)
Commence Operation Firestorm.เริ่มปฎิบัติการพายุเพลิง. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
When we first got here,there were fires alongside the road.ตอนที่เรามาถึงที่นี่ครั้งแรก มีการเผาตลอดข้างทาง Hey! Mr. Pibb! (2009)
Yes, I did. We have the second highest rate of set fires in the area after Buffalo.รู้ เราสองคนเข้าไปดับไฟหลังคอกวัว Emotional Rescue (2009)
Five apartment fires downtown in the past six weeks.มี 5 อพาร์ทเมนต์ที่ไฟไหม้ ในหกอาทิตย์ที่ผ่านมา Emotional Rescue (2009)
All I have is a whole bunch of suspicious fires.ฉันมีพวกที่น่าสงสัยว่าจะวางเพลิง Emotional Rescue (2009)
You noticed there's been a lot of apartment fires downtown lately?คุณได้สังเกตุมั้ยว่ามีอพาทร์เมนต์ มากมายไฟไหม้ ไม่นานมานี้ Emotional Rescue (2009)
No, man. I mean, I just put out the fires.ไม่รู้สิพวก ผมแค่หมายถึงดับไฟ Emotional Rescue (2009)
Look, all those fires you're looking into were within ten blocks of his place.ดูสิ ไฟไหม้ทั้งหมดที่นางมองหา ห่างมาสิบบล๊อคจากที่เขาอยู่ Emotional Rescue (2009)
And it's not gonna take them long to realize that he's the guy that's starting all the fires.แล้วมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาคิดว่ากำลังตามหา หมอนั่นที่เป็นคนเริ่มวางเพลิงทั้งหมด Emotional Rescue (2009)
I know what you did, man. I know about the fires.ผมรู้คุณทำอะไร พวก ผมรู้เรื่องไฟไหม้นี้ Emotional Rescue (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
firesAfter he had finished his work, he would read and study by the fireside.
firesFires are less frightening today than they once were, because more and more houses are built of concrete, and concrete houses do not burn as easily as the old wooden ones.
firesHawai, y'know, has a lot of houses with fireplaces doesn't it? The mornings and evenings over there get cold as well so people who feel the cold light fires.
firesMan fears disasters such as floods and fires.
firesMountain fires are thought of causing little harm with the only damage being the burning of trees and shrubs, but actually there's a hell of a 'hidden character'.
firesThat's the fact that avalanches occur after mountain fires.
firesThe firemen protect us from fires.
firesThe prevention of forest fires is everyone's responsibility.
firesThere are a great many forest fires in America.
firesThere were five fires last night.
firesWe often have fires in winter.
firesWe should provide against fires.

CMU English Pronouncing Dictionary
FIRES    F AY1 ER0 Z
FIRES    F AY1 R Z
FIRESIDE    F AY1 ER0 S AY2 D
FIRESIGN    F AY1 ER0 S AY2 N
FIRESTINE    F AY0 R S T IY1 N IY0
FIRESTONE    F AY1 R S T OW2 N
FIRESTORM    F AY1 R S T AO2 R M
FIRESIGN'S    F AY1 ER0 S AY2 N Z
FIRESTONE'S    F AY1 R S T OW2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fires    (v) (f ai1 @ z)
fireside    (n) (f ai1 @ s ai d)
firesides    (n) (f ai1 @ s ai d z)
firestone    (n) (f ai1 @ s t ou n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お火焚;御火焚;御火焼[おひたき;おほたき, ohitaki ; ohotaki] (n) Kyoto area festival held on the 11th lunar month (wherein bonfires are burned at shrines) [Add to Longdo]
ため桶;溜め桶;溜桶[ためおけ, tameoke] (n) (1) bucket (for carrying sake, soy sauce, etc.); (2) manure bucket; (3) rainwater bucket (for dousing fires) [Add to Longdo]
夏炉冬扇[かろとうせん, karotousen] (n) summer fires and winter fans; useless things [Add to Longdo]
火祭;火祭り[ひまつり, himatsuri] (n) (1) fire festival (often celebrating the absence of fires); (2) New Year's ritual at Izumo Shrine; (3) festival involving fire dedicated to the gods [Add to Longdo]
火事と喧嘩は江戸の華[かじとけんかはえどのはな, kajitokenkahaedonohana] (exp) (proverb) (See 江戸の華) fights and fires are Edo's flowers [Add to Longdo]
火焚き;火焼き;火焚;火焼[ほたき, hotaki] (n) (See お火焚) Kyoto area festival held on the 11th lunar month (wherein bonfires are burned at shrines) [Add to Longdo]
向かい火[むかいび, mukaibi] (n) backfire (to defend against forest fires) [Add to Longdo]
江戸の華[えどのはな, edonohana] (exp) (obs) widespread fires in Edo (often after earthquakes); flowers of Edo [Add to Longdo]
射撃の優先順位[しゃげきのゆうせんじゅんい, shagekinoyuusenjun'i] (n) priority of fires [Add to Longdo]
神木[しんぼく, shinboku] (n) (1) sacred tree; (2) support pillars of the traditional fire festival bonfires [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凡世通公司[fán shì tōng gōng sī, ㄈㄢˊ ㄕˋ ㄊㄨㄥ ㄍㄨㄥ ㄙ, ] Firestone tire company [Add to Longdo]
炉边[lú biān, ㄌㄨˊ ㄅㄧㄢ, / ] fireside [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top