ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

figure in

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -figure in-, *figure in*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
figure in[PHRV] รวมเข้ากับ, See also: บวกไปกับ
figure in[PHRV] มีส่วนร่วมใน, See also: ปรากฏตัวให้เห็น, Syn. have in

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This key section uncovered tonight, and obtained exclusively by CNN shows an illustration of a human figure inside a geometric structure of some kind.นี้ส่วนสำคัญเปิดในคืนนี้ และได้รับโดยเฉพาะซีเอ็นเอ็น แสดงให้เห็นภาพของร่างมนุษย์ Contact (1997)
Morality doesn't figure into it.ศีลธรรม จับต้องไม่ได้ Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
He's a very powerful underground figure in Johannesburg.เขาเป็นผู้ทรงอำนาจ อิทธิพล ในโจฮันเนสเบิร์ก District 9 (2009)
It's up to the jury to decide how the evidence will figure in the outcome of this case.ขึ้นอยู่กับทางคณะลูกขุน ในการพิจารณาว่า หลักฐานนี้จะมีผล ต่อการตัดสินคดีนี้หรือไม่ The Boy with the Answer (2010)
Dr. Alan Guth is a revered figure in cosmology.ในความเป็นจริง มันอาจจะไม่มีอะไรมาก กว่าการโยนลูกเต๋าจักรวาล Is There a Creator? (2010)
he was just... he was a figure in the dark.. เป็นแค่... . 25 to Life (2010)
How did David figure in?แล้วเดวิดเข้ามาได้ยังไงครับ Undead Again (2012)
Clay's a senior figure in F1.ดินเหนียวเป็นรูปอาวุโสใน F1 Rush (2013)
Her victims are surrogates for a male figure in her life, one she may have already killed.เหยื่อของเธอเป็นตัวแทนของผู้ชายในชีวิตเธอ คนที่เธออาจจะฆ่าไปแล้ว Alchemy (2013)
You're a respected figure in this respected figure .คุณคือบุคคลที่น่ายกย่องในบรรดาคนที่น่ายกย่อง Rise of the Villains: Scarification (2015)
If she wants to stay, she'll have to pay an increased figure in line with the new market value, Section 23 of the contract, watertight.ถ้าอยากอยู่ ต้องจ่ายค่าเช่าเพิ่ม ตามมูลค่าในตลาดปัจจุบัน ในสัญญาบอกไว้ตรงข้อที่ 23 This Beautiful Fantastic (2016)
He's like a father figure in my life.เขาเป็นเหมือนพ่ออีกคนในชีวิต CounterPunch (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
figure inBill is still a legendary figure in this company.
figure inHe cut a fine figure in company.
figure inHe cuts a handsome figure in that black suit.
figure inHe made a figure in his school days.
figure inI caught sight of her figure in the distance.
figure inShe cuts a beautiful figure in that black suit.
figure inThe company has cut a figure in the computer industry.
figure inThe figure indicates approximately two thirds of the freshmen are indifferent to politics.
figure inThe general cut a distinguished figure in his dress uniform.

Japanese-English: EDICT Dictionary
兄さん[にいさん(P);あにさん, niisan (P); anisan] (n) (1) (hon) (See お兄さん) older brother; elder brother; (2) brother (as older-brother figure in friendly and or work relationship); (3) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P) [Add to Longdo]
龕像[がんぞう, ganzou] (n) (1) Buddha figure carved into a rock; (2) Buddha figure in a cabinet [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top