ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fichu

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fichu-, *fichu*
Possible hiragana form: ふぃちゅ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fichu[N] ผ้าพันคอสามเหลี่ยมสตรีที่ใช้คล้องปิดไหล่และผูกปลายตรงอก, Syn. muffler

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fichuผ้าพันคอสตรี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่สามารถ[adj.] (mai samāt) EN: unable ; not capable   FR: incapable (de) ; pas capable (de) ; infichu de (fam.)
ไม่ไหว[adj.] (mai wai) EN: unable ; cannot   FR: incapable de ; pas fichu de (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
FICHUS    F IH1 CH AH0 S

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fichu \Fich"u\, n. [F., neckerchief.]
   A light cape, usually of lace, worn by women, to cover the
   neck and throat, and extending to the shoulders.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fichu
   n 1: a lightweight triangular scarf worn by a woman

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top