Search result for

fettarm

(50 entries)
(0.0246 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fettarm-, *fettarm*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fettarm มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fettarm*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sarah says to make three of those milks nonfat.Sarah sagt, ihr sollt fettarme Milch mitbringen. The Big Chill (1983)
- Yeah, low-fat, if you got it.- Ja, und wenn möglich fettarmCountdown (1986)
Pastry tubes, oven cleaner, low-fat milk.Wir brauchen eine Tortenspritze, Ofenreiniger und fettarme Milch. Countdown (1986)
Not only is it fun at parties, it's low in saturated fats.Es ist nicht nur der totale Partyhit, sondern äußerst fettarmAmazon Women on the Moon (1987)
What's that, milk?Fettarme Milch? Let It Ride (1989)
Oh, Reuben, get me another tray of low-fat cranberry, please.Reuben, bitte noch ein Blech mit den fettarmen Cranberry-Muffins. Seinfeld (1989)
Light mayo for Lisa, cut off the crust.Fettarme Mayo für Lisa, Rinde wegschneiden. - doppelt SaIami für Homer. Homer Alone (1992)
Skim milk, two sugar.Fettarme Milch, zwei Zucker. Groundhog Day (1993)
Short nonfat milk and decaf, no foam, no sugar, no whip.Fettarmer, koffeinfreier Schokokaffee, ohne Schaum, Zucker, Sahne. All Shook Up (1994)
-Are you sure that's fat-free? -Yes.- Ist das auch bestimmt fettarmClueless (1995)
Pop, I wish you'd try the low-fat bacon.Papa, du solltest fettarmen Schinken probieren. Grumpier Old Men (1995)
It's very good with this nonfat dip.Besonders gut mit dem fettarmen Dip. Super Bowl Fever (1995)
They're low-fat.Die sind fettarmWe Have a Lot to Talk About (1995)
Rach, does this have nonfat milk?Rachel, ist der mit fettarmer Milch? The One with Russ (1996)
Low-fat or regular, Calvin Klein or Versace...Fettarm oder normal, Calvin Klein oder Versace, Through a Glass, Darkly (1996)
A little milk, low fat?Etwas fettarme Milch? Wag the Dog (1997)
Um... ..cinnamon, chocolate, half-caf, non-fat.Zimt-Schoko, koffeinarm, fettarmReptile Boy (1997)
- It's perfect, if it's nonfat.Ja, wenn sie fettarm ist. Beware of the Dog (1997)
- Seattle. Grande half-caf nonfat latte.Entkoffeinierter fettarmer Milchkaffee. Beware of the Dog (1997)
Oh, Reuben, get me another tray of low-fat cranberry, please.Reuben, bitte noch ein Blech mit den fettarmen Cranberry-Muffins. The Muffin Tops (1997)
- Non-dairy creamer?- Fettarme Milch? The Big Hit (1998)
Hey, you think they got a fat-free menu in this joint?Ob's da wohl fettarmes Essen gibt? U.S. Marshals (1998)
Short, tall, light, dark caf, decaf low-fat, nonfat et cetera.Klein, groß, hell, dunkel mit Koffein, ohne fettarm, fettfrei usw. You've Got Mail (1998)
Non-fat milk, low-whipped cream and a sprinkle of cinnamon.Fettfreie Milch, fettarme Sahne und eine Spur Zimt. BASEketball (1998)
Well, sometimes I crave a non-fat yoghurt afterwards.Nun, ich brauche danach manchmal einen Becher fettarmen Joghurt. Faith, Hope & Trick (1998)
Non-fat milk, right?Fettarme Milch, stimmt's? The Fourth Sister (1998)
Low-fat.FettarmStigmata (1999)
Excuse me, can you bring me low fat milk, please?Verzeihung, kann ich fettarme Milch kriegen? Magnolia (1999)
- No. You should be on a low-fat, low-sodium diet.Sie sollten fettarm und salzarm essen. K-911 (1999)
Your dog will beg for more.Rindfleischbrocken und das fettarm. Ihr" Hund wird um mehr betteln. K-911 (1999)
Especially for me whose health is overseen...Wegen meiner angeschlagenen Gesundheit bekomme ich nur fettarmen Fisch. After the Rain (1999)
I made it with the low-fat cheese.Ich mach die mit fettarmem Käse. Nobody Knows Anything (1999)
It is good for the lip, Marshal, a nice, sweet, warm decaf, non-fat latte, a touch of mocha, no foam.Das ist gut für die Lippen, Mareschallo. Ein schöner, süßer, warmer, koffeinfreier, fettarmer Milchkaffee. Ein Hauch von Mokka, kein Schaum. 2001: A Space Travesty (2000)
Skim, right?Fettarm, stimmt's? Nurse Betty (2000)
- [Giggles] Thank you. - Thank you.Milchkaffee, groß, fettarm, mit Schaum, ohne Deckel. What Women Want (2000)
Halfcup, grande, nonfat, thick foam, wet cap, no lid.Milchkaffee, groß, fettarm, Schaum, ohne Deckel. What Women Want (2000)
I use non-fat milk.Ich benutze fettarme Milch. Get Carter (2000)
-Tall, semi-dry, nonfat cap.-Thank you.- Einen Cappuccino mit fettarmer Milch. (Ally) Danke. Ich will nicht aufdringlich sein... Pursuit of Loneliness (2000)
Yeah, well, they don't serve light cream cheese.Sie führen keinen fettarmen Käse, das ärgert mich. Restaurant Row (2000)
Instead of the fries a side of fruit with no grapes, and a half decaf skim.Statt Pommes Obst, ohne Trauben, und einen Kaffee, halbentkoffeiniert, fettarmSex and Another City (2000)
Decaf latte with nonfat milk.Koffeinfrei mit fettarmer Milch. Lara Croft: Tomb Raider (2001)
Low-fat whole-wheat blueberry pancakes.Hier, Ihre fettarmen Vollkorn-Blaubeer-Pfannkuchen. Run Away, Little Boy (2001)
I want a grande, triple non-fat, half-decaf... soymilk, French roast, caramel cappuccino.Ich will einen großen Cappucino: fettarm, halb entkoffeiniert, Sojamilch, französisch geröstet. OK? Barbershop (2002)
I give you an apartment, an office, the nonfat-muffin basket every morning. - George!Sie haben ein tolles Apartment und Büro und bekommen täglich fettarme Muffins. Two Weeks Notice (2002)
George, sign these or we default on five different loans.Nur etwas fettarm. George, unterschreiben Sie, sonst sind wir mit 5 Darlehen im Verzug. Two Weeks Notice (2002)
What can I get ya? Um, I'll have a small nonfat yogurt, and... a bucket of rocky road.- Ich hätte gerne ein kleines... fettarmes Joghurt-Eis und... einen Eimer Schokoladen-Eis. Kirbed Enthusiasm (2002)
So listen, is there any chance that maybe I could buy you a cup of coffee or one of those nonfat, no-foam lattes that you like?Also, kann ich dir eine Tasse Kaffe spendieren, oder so einen Milchkaffee mit fettarmer Milch, den du magst? Crush (2002)
Low-fat whipped cream.Die Sahne ist fettarmThe Weight (2002)
- Who the hell's got the low-fat milk?- Wer hat die fettarme Milch? Storyteller (2003)
And the first thing I did when we got home from the cruise is put your father on a low-fat, high-fibre diet.Als wir von der Kreuzfahrt zurück waren, habe ich deinen Vater sofort auf eine fettarme Diät gesetzt. The Day the Magic Died (2003)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top