Search result for

feta

(44 entries)
(0.599 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -feta-, *feta*
Possible hiragana form: ふぇた
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fetal[ADJ] เกี่ยวกับทารกในครรภ์, See also: เกี่ยวกับตัวอ่อนในครรภ์, Syn. foetal
fetation[N] การตั้งครรภ์, See also: การพัฒาตัวอ่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fetal(ฟี'เทิล) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของทารกในครรภ์
fetation(ฟีเท'เชิน) n. การตั้งครรภ์, Syn. pregnancy

English-Thai: Nontri Dictionary
taffeta(n) ผ้าแพรแข็ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fetal alcohol syndrome; syndrome, foetal alcoholกลุ่มอาการทารกพิษสุราในครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fetal death rate; rate, foetal death; rate, stillbirthอัตราตายคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fetal souffle; souffle, foetalเสียงฟู่ในครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fetal; foetal-ทารกในครรภ์, -ลูกในท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fetal and Perinatal Healthสุขภาพของทารกที่อยู่ในครรภ์ [การแพทย์]
Fetal bloodเลือดทารกในครรภ์ [TU Subject Heading]
Fetal Bloodเลือดทารกในครรภ์ [การแพทย์]
Fetal Blood Samplingวิธีเจาะเลือดเด็กในครรภ์ [การแพทย์]
Fetal Circulationระบบหมุนเวียนของเลือดของเด็กในครรภ์,ระบบการไหลเวียนเลือดของทารกในครรภ์ [การแพทย์]
Fetal Circulationการไหลของเลือดตัวอ่อนในครรภ์ [การแพทย์]
Fetal Conditionสภาวะของทารกในครรภ์ [การแพทย์]
Fetal deathการตายของทารกในครรภ์ [TU Subject Heading]
Fetal Deathทารกในครรภ์,การตาย,ทารกในครรภ์ตาย,เกิดไร้ชีพ,เด็กเกิดไร้ชีพ,การตายคลอด,ทารกตายในครรภ์,ทารกตายคลอด,เด็กตายทันทีตอนเกิด [การแพทย์]
Fetal Death Careอัตราเด็กตายในครรภ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I want a full fetal work up.ฉันต้องการให้ทั้งทีมแพทย์ทำงานให้ Joy (2008)
Good fetal movement. Heart's beating nicely.การเคลื่อนไหวของเด็กดี\ หัวใจเต้นดี Joy (2008)
Fetal abuse.ข้อหาทำร้ายเด็กในครรภ์ Pilot (2008)
"She was still kicking when the doctor told me it was something called phantom fetal movement.เธอยังดิ้นอยู่เลย ตอนที่หมอบอกชั้นว่า.. เป็นแค่ความรู้สึกไปเอง ว่าทารกขยับตัว Orphan (2009)
Reid: look at the way they're posed-- Naked, cowering in the fetal position.ดูท่าทางของศพสิ เปลือยกาย ขดตัวเหมือนทารกในครรภ์ Conflicted (2009)
We're gonna fix it. Uh, let's, uh, get a fetal MRI.เราจะแก้ไขให้ได้ / ไปทำเอ็มอาร์ไอมดลูกซิ Blink (2010)
You didn't touch the feta.เธอไม่ทาน ชีสเฟต้าเลยนะ Melbourne (2010)
What? All 5 victims were found posed in the fetal positionแขนขวาหงายมือขึ้น แขนซ้ายคว่ำมือลง Solitary Man (2010)
Fetal position on the floor --นอนขดเป็นทารกอยู่บนพื้น The Devil You Know (2010)
That skirt still smells like fetal pig.กระโปรงตัวนั้นยังมีกลิ่นเหมือนหมูติดอยู่เลย Dog Eat Dog (2010)
I know that they've been doing fetal neural transplantation.ผมได้ข่าวว่าพวกเขารักษาด้วย การปลูกถ่ายเส้นประสาท Now What? (2010)
He tried antibodies and immunological MAC outlines but the key was a fetal-bat cell line from Geelong.เขาพยายามใช้แอนตี้บอดี้และ โครงสร้างภูมิคุ้มกันMAC แต่ตัวการคือเซลล์ตัวอ่อน ในครรภ์ค้างคาวจากจีลอง Contagion (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
FETAL    F IY1 T AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fetal    (j) (f ii1 t l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fetakäse {m} [cook.]feta cheese [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ころっと[, korotto] (adv) (1) (on-mim) sound of something small rolling once (often into a hole); (2) disappointing; (3) complete reversal of a situation; (4) curling up into the fetal position; going to sleep suddenly [Add to Longdo]
アンフェタミン[, anfetamin] (n) amphetamine [Add to Longdo]
タフタ[, tafuta] (n) taffeta [Add to Longdo]
フェタチーズ[, fetachi-zu] (n) feta cheese [Add to Longdo]
メタンフェタミン[, metanfetamin] (n) methamphetamine [Add to Longdo]
子宮内胎児死亡[しきゅうないたいじしぼう, shikyuunaitaijishibou] (n) intrauterine fetal death (foetal); IUFD [Add to Longdo]
新生児溶血性疾患[しんせいじようけつせいしっかん, shinseijiyouketsuseishikkan] (n) hemolytic disease of the newborn (haemolytic); erythroblastosis fetalis [Add to Longdo]
胎児死亡[たいじしぼう, taijishibou] (n) fetal death (foetal); embryonic demise [Add to Longdo]
胎児切迫仮死[たいじせっぱくかし, taijiseppakukashi] (n) fetal death due to distress [Add to Longdo]
胎動[たいどう, taidou] (n,vs) quickening; foetal (fetal) movement; fomenting (trouble); (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top