ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fellatio

F AH0 L EY1 SH IY0 OW0   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fellatio-, *fellatio*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fellatio[N] การอมอวัยวะเพศชายเพื่อกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ (คำทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fellatio(ฟะเล' ชิโอ) n. การอมหรือเลียลึงค์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fellatioเฟลลาซิโอ,การดูดดมอวัยวะเพศผู้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My partner and I just witnessed your wife performing fellatio on you while you were operating a motor vehicle.ผมและเพื่อนเห็นภรรยาคุณ สำเร็จความใคร่ให้คุณ ขณะที่คุณขับรถ Crash (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การทำออรัล[n. exp.] (kān tham øran) EN: oral sex ; fellatio ; blowjob = blow job (vulg.)   FR: fellation [f] ; pipe ]f] (vulg.)
อมนกเขา[v. exp.] (om nok khao) EN: give oral sex ; perform fellatio   FR: faire une pipe (vulg.) ; tailler une pipe (vulg.)

CMU English Pronouncing Dictionary
FELLATIO F AH0 L EY1 SH IY0 OW0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fellatio {f}fellatio [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イラマチオ;イマラチオ[, iramachio ; imarachio] (n) (vulg) (sl) (See フェラチオ) irrumatio (fellatio wherein the majority of movement is performed by the felatee) (lat [Add to Longdo]
ディープスロート[, dei-pusuro-to] (n) (1) (sl) deep throat (i.e. a concealed informant); (2) deep throat (i.e. deeply penetrative fellatio) [Add to Longdo]
フェラ[, fera] (n) (abbr) (See フェラチオ) fellatio [Add to Longdo]
フェラチオ[, ferachio] (n) fellatio; blow job; (P) [Add to Longdo]
吸茎[きゅうけい, kyuukei] (n,vs) fellatio; irrumation [Add to Longdo]
口でやる[くちでやる, kuchideyaru] (exp,v5r) (vulg) to carry out fellatio; to give someone head [Add to Longdo]
口内性交[こうないせいこう, kounaiseikou] (n) (X) (See フェラ,フェラチオ) oral sex; fellatio [Add to Longdo]
尺八[しゃくはち, shakuhachi] (n) (1) shakuhachi; end-blown fippleless bamboo flute; (2) (X) (vulg) blow job; oral sex (penis in mouth); fellatio; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 fellatio \fel*la"ti*o\ (f[e^]l*l[=a]"sh[=e]*[-o];
   f[e^]l*l[=a]"t[=e]*[-o]), n.
   a form of sexual activity between two persons in which the
   penis of one is stimulated by the other's mouth, especially
   until orgasm is achieved. It is a form of oral sex. Compare
   {cunnilingus}. The act is also called by the slang term {blow
   job}.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fellatio
   n 1: oral stimulation of the penis [syn: {fellatio},
      {fellation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top