ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fall in line

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fall in line-, *fall in line*
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
fall in line[ฟอลอินไลน์] (vt ) agree on (a position) Syn. align oneself with a group or a way of thinking

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He had but to speak aloud the words that came into his head... and those around him would fall in line.เขาต้องพูดทุกสิ่งที่ได้ยินจากหูฟัง เพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามบท Primer (2004)
Says he has a plan to bail us all out and we just fall in line?พร้อมกับแผนช่วยเหลือของมัน.. Nแล้วเราก็ต้องยอมมันงั้นเหรอ? Gamer (2009)
All the girls wanna fall in lineAll the girls wanna fall in line Burlesque (2010)
Make sure that you all fall in line.ทำให้แน่ใจว่าพวกนายจะไม่แตกแถว Live Free or Twihard (2010)
- No, you want me to fall in line.ไม่หรอก นายไม่อยากให้ฉันแตกแถวต่างหาก There Goes the Neighborhood: Part 1 (2011)
Now fall in line!ที่นี้ตั้งแถว! I Am Number Nine (2011)
Send your son here. He'll fall in line.พาลูกชายคุณมาเรียนที่นี่ เขาจะอยู่ในระเบียบ Upper West Side Story (2012)
And you expect the rest of us to just fall in line behind you.และเธอหวังให้คนอื่นๆ เป็นไป กับเธอด้วย Prom (2012)
You will... fall in line.คุณกำลัง... ตกเส้น We'll Meet Again (2012)
If I can make her submit, the pack will fall in line, and we can finally get them free of Klaus.ถ้าฉันทำให้เธอจำนนได้ ทั้งฝูงก็จะทำตาม ในที่สุดเราก็จะได้พวกเขา ที่ปลดความภักดีต่อเคล้าส์ We'll Always Have Bourbon Street (2012)
I'm sure everyone else will fall in line.ผมแน่ใจว่าคนอื่นๆก็จะคล้อยตามเอง Children of Men (2013)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  fall in line
      v 1: agree on (a position)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top