หรือคุณหมายถึง eyeglaß?
Search result for

eyeglass

(19 entries)
(0.2037 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eyeglass-, *eyeglass*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eyeglass    [N] แว่นตาข้างเดียว, Syn. monocle

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eyeglass frame industryอุตสาหกรรมกรอบแว่นตา [TU Subject Heading]
Eyeglassesแว่นตา [TU Subject Heading]
Eyeglassesแว่นตา [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eyeglass(อาย'กลาส) n. แว่นตา,เลนส์,แว่นส่อง,ถ้วยล้างตา,ส่วนที่ใช้ส่องดูของกล้องจุลทรรศน์ -pl. eyeglasses

English-Thai: Nontri Dictionary
eyeglass(n) แว่นตา,เลนส์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แว่นสายตา [N] eyeglasses, See also: spectacles, glasses, Syn. แว่นตา, Example: หลังจากผ่าตัดแล้วหมอให้ใส่แว่นสายตาร่วมด้วย, Count unit: อัน, Thai definition: แก้วหรือวัสดุใสทำเป็นเลนส์กลมๆ แบนๆ 2 แผ่น, เครื่องสวมตาเพื่อช่วยให้เห็นชัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซองแว่นตา[n. exp.] (søng waentā) EN: eyeglass case   FR: étui à lunettes [m]
แว่นสายตา[n. exp.] (waen saītā) EN: eyeglasses ; spectacles ; glasses   FR: lunettes [fpl]
แว่นตา[n.] (waentā) EN: glasses ; spectacles ; eyeglasses   FR: lunettes [fpl] ; paire de lunettes [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EYEGLASS    AY1 G L AE2 S
EYEGLASSES    AY1 G L AE2 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eyeglass    (n) (ai1 g l aa s)
eyeglasses    (n) (ai1 g l aa s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずっこける[, zukkokeru] (v1,vi) (1) to fall down (e.g. off a chair); to slip down (e.g. one's eyeglasses); to slide down; (2) to make a fool of oneself; (3) to whoop it up; to be on the spree; to cut loose; to mess around [Add to Longdo]
伊達メガネ;伊達眼鏡[だてメガネ(伊達メガネ);だてめがね(伊達眼鏡), date megane ( date megane ); datemegane ( date megane )] (n) glasses for show; fashionable eyeglasses worn for appearance's sake; glasses with no lenses or 'window glass' lenses [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 eyecup \eye"cup`\, n.
   A small oval porcelain or glass cup, having a rim curved to
   fit the orbit of the eye. it is used in the application of
   liquid remedies to eyes; -- called also {eyeglass}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eyeglass \Eye"glass`\, n.
   1. A lens of glass worn in front of the eye to assist vision;
    -- usually used in the plural, referring to a pair of
    lenses fixed together in a frame, and worn resting on the
    bridge of the nose, to improve the vision. A single
    eyeglass in a frame is called a {monocle}.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. Eyepiece of a telescope, microscope, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. The retina. [Poetic]
    [1913 Webster]
 
   4. A glass eyecup. See {Eyecup}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eyeglass
   n 1: lens for correcting defective vision in one eye; held in
      place by facial muscles [syn: {monocle}, {eyeglass}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top