Search result for

extracting

(24 entries)
(0.0315 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extracting-, *extracting*, extract
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extracting the urine[SL] ฉี่, See also: ถ่ายปัสสาวะ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm extracting the bullet.ผมกำลังจะคีบลูกปืนออกมา The Day the Earth Stood Still (2008)
I think I need to keep extracting it.ผมว่าจะช่วยลอกมันออกมา The Day the Earth Stood Still (2008)
But we both know your methods for extracting the Sons of Anarchy have failed.เราทั้งคู่ต่าก็รู้ดี หลักการวิธีของคุณ ที่ใช้ถอนรากถอนโคนพวกthe Sons of Anarchy มันล้มเหลว Fix (2009)
I was raised in a bar. - Extracting the arachnid.จากนั้นก็ไม่มีท่อประปา หมายถึงห้องน้ำ Tainted Obligation (2009)
Extracting marrow from Samantha Matthews' right upper femur.ทำการแยกไขกระดูก จากซาแมนต้า แมทธิวส์ ขาขวา เหนือกระดูกโคนขา Bone Voyage (2009)
Extracting fluids from the adrenal glands of sheep.เราสกัดของเหลวจากต่อมของแกะ Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
They'll be responsible for extracting the hostages once you get out safely.พวกเขาจะรับผิดชอบเรื่องพาตัวประกันหนี ตอนที่คุณออกมาได้แล้ว Welcome to the Occupation (2011)
I told you I got the DOD working on extracting the sound.บอกแล้วไง ฉันให้กลาโหมดึงเสียงมาให้ Mea Makamae (2011)
Extracting Ramon could be trickier.พาราโมนหนีมันยากกว่าเดิมนะ Knightfall (2011)
Which is why I want to know Division's protocol for extracting a captured agent.นั่นเป็นเหตุผลที่ผมอยากรู้ ขั้นตอนของดิวิชั่น เมื่อมีเจ้าหน้าที่ถูกจับ True Believer (2012)
That's 24 hours of sports, but today it's 23 'cause one of those hours is me rectally extracting your spine.นั่นคือ 24 ชั่วโมงของการเล่นกีฬา แต่วันนี้มันเป็น 23 'ทำให้เกิดอย่างใดอย่างหนึ่งชั่วโมงนั้นคือฉัน rectally สกัดกระดูกสันหลังของคุณ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
We'll be extracting a very sincere apology from you today.เราคัดลอกเอามาเพื่อเป็นการขอโทษแกอย่างสุดซึ้งจริงๆ Welcome Back, Jim Gordon (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
extractingThey laid down a scheme for extracting salt from seawater.

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTRACTING    IH0 K S T R AE1 K T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extracting    (v) (i1 k s t r a1 k t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Extraktionsmittel {n} [chem.]extracting agent [Add to Longdo]
Wurzelziehen {n} [math.]extracting a root [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
解凍[かいとう, kaitou] (n,vs) (1) thaw; defrosting; (2) {comp} decompression (e.g. of a file); unpacking; extracting [Add to Longdo]
自動解凍[じどうかいとう, jidoukaitou] (adj-no) {comp} self-extracting (computer file) [Add to Longdo]
自動抽出[じどうちゅうしゅつ, jidouchuushutsu] (adj-no) {comp} self-extracting (computer file) [Add to Longdo]
抄物[しょうもの;しょうもつ, shoumono ; shoumotsu] (n) (1) Muromachi-period texts or annotations of texts used in Zen lectures; (2) extracting from or excerpting (a classic) [Add to Longdo]
米刺し[こめざし, komezashi] (n) tool for extracting rice from a bag for sampling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Extract \Ex*tract"\, v. t. [imp. & p. p. {Extracted}; p. pr. &
   vb. n. {Extracting}.] [L. extractus, p. p. of extrahere to
   extract; ex out + trahere to draw. See {Trace}, and cf.
   {Estreat}.]
   1. To draw out or forth; to pull out; to remove forcibly from
    a fixed position, as by traction or suction, etc.; as, to
    extract a tooth from its socket, a stump from the earth, a
    splinter from the finger.
    [1913 Webster]
 
       The bee
       Sits on the bloom extracting liquid sweet. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To withdraw by expression, distillation, or other
    mechanical or chemical process; as, to extract an essence.
    Cf. {Abstract}, v. t., 6.
    [1913 Webster]
 
       Sunbeams may be extracted from cucumbers, but the
       process is tedious.
    [1913 Webster]
 
   3. To take by selection; to choose out; to cite or quote, as
    a passage from a book.
    [1913 Webster]
 
       I have extracted out of that pamphlet a few
       notorious falsehoods.         --Swift.
    [1913 Webster]
 
   {To extract the root} (Math.), to ascertain the root of a
    number or quantity.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top