ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exhum

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exhum-, *exhum*
English-Thai: Longdo Dictionary
exhumation(n ) การขุดหลุมฝังศพขึ้นมา เช่น An Environmental Health Officer must be present at the exhumation and supervises the event to ensure that respect for the deceased person is maintained.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exhume(เอคซูม') vt. ขุดขึ้นจากหลุม,ขุดศพขึ้นมา,ขุดค้น,ปฏิสังขรณ์., See also: exhumation n. exhumer n., Syn. unearth,

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exhumationการขุดศพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've arranged to exhume one of the other victims' bodies to see if we can get a tissue sample to match the girl's.พวกเรายังไม่รู้แน่ จนกว่า เราจะทำการขุดคุ้ย ร่างเหยื่อรายหนึ่งก่อน Deep Throat (1993)
I removed it from the exhumed body.นี่เป็นวัตถุที่ Billy Miles กล่าวถึง ว่าเป็นอุปกรณ์สื่อสาร Deep Throat (1993)
And I'd like your permission to exhume the body, if one exists and have it removed for an autopsy.ผมอยากขออนุญาตขุดศพขึ้นมา ถ้าศพมีจริง.. แล้วก็เอาศพนั้นไปชันสูตร The Wicker Man (2006)
Officially, all we're asking is for an exhumation order.เราขอแค่คำสั่งขุดศพ ถ้าเขาอนุมัติ The Rat (2006)
An exhumation order?คำสั่งขุดศพ The Rat (2006)
Are exhuming a corpse.กำลังชันสูตรศพ The Usual Suspects (2006)
But if thallium did kill your wife, that means it was murder, and the only way I can confirm that is to have her body exhumed.แต่แธลเลียมจะฆ่าภรรยาคุณหรือไม่ นั่นหมายความว่ามีการฆาตกรรมเกิดขึ้น และทางเดียวที่เราจะแน่ใจได้นั่นคือต้องขุดศพเธอมาชันสูตร Page Turner (2008)
We're looking at a virtual image scan of Molly Paulson's exhumed body.เรากำลังดูภาพเสมือนที่สแกนมากจากศพมอลลี่ พอลสันที่ขุดขึ้นมา Page Turner (2008)
Desecrations, exhumations.ร่างผู้หญิง, ที่มีเสน่ห์หน่อย Cold Comfort (2009)
All right. I'll get an exhumation order.เอาล่ะ ฉันจะไปขอคำสั่งขอขุดศพ Night of Desirable Objects (2009)
I need you to sign an affidavit so I can exhume her remains.ผมต้องการให้คุณ เซ็นต์ในคำให้การ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผมไปขุดศพ เธอขึ้นมาได้ 137 Sekunden (2009)
I want to get her remains exhumed, test 'em against the D.N.A.ผมต้องการ ขุดหลุมศพเธอขึ้นมา เพื่อทดสอบ DNA 137 Sekunden (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
EXHUME    EH0 K S HH Y UW1 M
EXHUMED    EH0 K S HH Y UW1 M D
EXHUMES    EH0 K S HH Y UW1 M Z
EXHUMATION    EH0 K S HH Y UW2 M EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exhume    (v) ˈɛkshjˈuːm (e1 k s h y uu1 m)
exhumed    (v) ˈɛkshjˈuːmd (e1 k s h y uu1 m d)
exhumes    (v) ˈɛkshjˈuːmz (e1 k s h y uu1 m z)
exhuming    (v) ˈɛkshjˈuːmɪŋ (e1 k s h y uu1 m i ng)
exhumation    (n) ˌɛkshjuːmˈɛɪʃən (e2 k s h y uu m ei1 sh @ n)
exhumations    (n) ˌɛkshjuːmˈɛɪʃənz (e2 k s h y uu m ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Exhumierung {f} | Exhumierungen {pl}disinterment | disinterments [Add to Longdo]
Exhumierung {f}exhumation [Add to Longdo]
exhumieren | exhumierend | exhumiert | exhumierteto disinter | disinterring | disinters | disinterred [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
発掘[はっくつ, hakkutsu] (n,vs) (1) excavation; exhumation; (2) discovery (e.g. new talent); (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top