ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exhume

EH0 K S HH Y UW1 M   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exhume-, *exhume*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exhume(เอคซูม') vt. ขุดขึ้นจากหลุม,ขุดศพขึ้นมา,ขุดค้น,ปฏิสังขรณ์., See also: exhumation n. exhumer n., Syn. unearth,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is it true you exhume putrid spectre of decimation?จริงหรือไม่ ที่เจ้าขุดเอาสิ่งเก่าเสื่อมโทรมน่ารังเกียจดังวิธีการสังหารหมู่มาใช้น่ะ? Blood Brothers (2013)
You boys ever exhume a body?พวกเธอเคยขุดศพขึ้นมาหรือเปล่า As Time Goes By (2013)
Um, exhume means to, like, revive.-เยียวยาและฟื้นฟูน่ะ Warm Bodies (2013)
I think someday someone's gonna figure out this whole thing and exhume the whole world.วันนึง จะมีคนหาทางแก้ไขเรื่องทั้งหมดนี่และ.. บูรณะโลกขึ้นใหม่ Warm Bodies (2013)
Exhume his body?ขุดศพเขาขึ้นมา? Chemistry (2012)
This may be a little upsetting, but we need your permission to exhume his body.นี่อาจจะฟังดูแย่หน่อย แต่เราต้องขออนุญาติคุณเพื่อขุดศพเขาขึ้นมา Chemistry (2012)
True, but most body part collectors evolve to this level, and in many cases they exhumes bodies for parts before they start killing.ก็จริง แต่พวกสะสมชิ้นส่วนร่างกาย ที่มาถึงขั้นนี้ และในหลายกรณี พวกเขาจะขุดศพขึ้นมาเพื่อเอาอวัยวะ ก่อนที่จะเริ่มฆ่าคน There's No Place Like Home (2011)
You want to exhume them?คุณอยากตรวจเขาหรอ Ain't No Sunshine (2010)
I need to exhume the body of Pedro Hernandez.ฉันอยากให้ขุดศพเปโดร เฮอร์นันเดสขึ้นมาใหม่ Spider and the Fly (2010)
Don't we need a court order or something to exhume a body?เราไม่ต้องมีหมายศาล หรืออะไรเหรอ ที่จะทำการขุดพิสูจน์ศพ Digging the Dirt (2010)
- Did you hear about this congressional committee... that's trying to get permission to exhume J.F. K?เกี่ยวกับสาเหตุการตายของเขา เท็ดดี้ เคนเนดี้เชื่อในรายงานสรุป "วอเรน คอมมิชั่น" The Proof in the Pudding (2010)
I need you to sign an affidavit so I can exhume her remains.ผมต้องการให้คุณ เซ็นต์ในคำให้การ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผมไปขุดศพ เธอขึ้นมาได้ 137 Sekunden (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
EXHUME    EH0 K S HH Y UW1 M
EXHUMED    EH0 K S HH Y UW1 M D
EXHUMES    EH0 K S HH Y UW1 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exhume    (v) ˈɛkshjˈuːm (e1 k s h y uu1 m)
exhumed    (v) ˈɛkshjˈuːmd (e1 k s h y uu1 m d)
exhumes    (v) ˈɛkshjˈuːmz (e1 k s h y uu1 m z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exhume \Ex*hume"\, v. t. [imp. & p. p. {Exhumed}p. pr. & vb. n..
   {Exhuming}.] [LL. exhumare; L. ex out + humus ground, soil:
   cf. F. exhumer. See {Humble}.]
   To dig out of the ground; to take out of a place of burial;
   to disinter. --Mantell.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exhume
   v 1: dig up for reburial or for medical investigation; of dead
      bodies [syn: {disinter}, {exhume}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top