ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excused

IH0 K S K Y UW1 Z D   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excused-, *excused*, excus, excuse
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Eventually I excused myself from the feast of fun and went to prepare for my acceptance speech.เอาคืนไป นี่ของกินนะ ไม่ใช่ของใช้ทำพื้นรองเท้า The Widow Maker (2017)
You left dinner before Daddy excused you.เธอลุกออกจากโต๊ะอาหารก่อนพ่อเธออณุญาตินะ Bait (2015)
Just checking in because Ray's not in today, and we wanted to make sure it was an excused absence.เรย์ไม่มา จึงอยากรู้ว่ามีข้ออ้างขาดเรียนไหม 3 Generations (2015)
- That's because you got excused from dissection based on vegetarian grounds.- ก็เธอไม่จำเป็นต้อง ดูการผ่าเพราะเธอเป็นมังสวิรัติน่ะสิ She's Better Now (2013)
I told you, I excused myself.ฉันบอกคุณแล้วไงว่าฉันขอตัวก่อน I Am Anne Frank: Part 1 (2012)
Judge Barnes immediately excused the juror, who will be replaced with an alternate.ผู้พิพากษาบาร์นเนส ยอมให้ลูกขุนคนนั้นออกไป ซึ่งจะถูกแทนที่ด้วยตัวสำรอง Justice (2012)
Do you mind if we were excused there's actually some notes..จะเป็นไรไหมคะถ้าหนูขอตัวสักครู่ มันมีบันทึก... Abomination (2012)
May I please be excused to go step in front of a moving train?ขอผมไปทำอย่างอื่น นอกจากนี้ได้มั้ย Hecking Order (2011)
I thought you two would be excused from this torture.ฉันคิดว่าคุณทั้งสอง จะไม่มาร่วมการประชุมที่น่าอึดอัดแบบนี้ซ่ะอีก Dog Eat Dog (2010)
Remember when I asked to be excused from class?จำได้มั้ยตอนที่ฉันขอตัวออกมาจากห้องเรียน? The Substitute (2010)
Dr. Saroyan, um, may I be excused to attend to something more...ดร.โซรายัน ขออนุญาติไม่ออกความเห็น ถึงบางอย่างที่มีความสำคัญกว่าคดี? The Plain in the Prodigy (2009)
I was wondering if I could be excused from this case...ถ้าเกิดว่าผมจะขอถอนตัวจากคดีนี้... Episode #1.5 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
excusedCan I be excused?
excusedGranting that he was drunk, his conduct cannot be excused.
excusedHe excused himself for being late.
excusedHe excused himself for his bad behavior.
excusedHe excused his absence.
excusedHe was excused by reason of his age.
excusedHe was excused from the remainder of the work.
excusedHe was excused on the ground that he way young.
excusedI excused myself for a minute.
excusedI excused myself from the table.
excusedMay I be excused?
excusedMay I be excused.

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCUSED    IH0 K S K Y UW1 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excused    (v) ˈɪkskjˈuːzd (i1 k s k y uu1 z d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
願い下げ[ねがいさげ, negaisage] (n) (1) cancellation; withdrawal; (2) asking to be excused; begging off; not taking; refusing [Add to Longdo]
諸役御免[しょやくごめん, shoyakugomen] (n) being excused from various levies and taxes during the age of militarist government [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Excuse \Ex*cuse"\, v. t. [imp. & p. p. {Excused}; p. pr. & vb.
   n. {Excusing}.] [OE. escusen, cusen, OF. escuser, excuser, F.
   excuser, fr. L. excusare; ex out + causa cause, causari to
   plead. See {Cause}.]
   1. To free from accusation, or the imputation of fault or
    blame; to clear from guilt; to release from a charge; to
    justify by extenuating a fault; to exculpate; to absolve;
    to acquit.
    [1913 Webster]
 
       A man's persuasion that a thing is duty, will not
       excuse him from guilt in practicing it, if really
       and indeed it be against Gog's law.  --Abp. Sharp.
    [1913 Webster]
 
   2. To pardon, as a fault; to forgive entirely, or to admit to
    be little censurable, and to overlook; as, we excuse
    irregular conduct, when extraordinary circumstances appear
    to justify it.
    [1913 Webster]
 
       I must excuse what can not be amended. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To regard with indulgence; to view leniently or to
    overlook; to pardon.
    [1913 Webster]
 
       And in our own (excuse some courtly stains.)
       No whiter page than Addison remains. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. To free from an impending obligation or duty; hence, to
    disengage; to dispense with; to release by favor; also, to
    remit by favor; not to exact; as, to excuse a forfeiture.
    [1913 Webster]
 
       I pray thee have me excused.     --xiv. 19.
    [1913 Webster]
 
   5. To relieve of an imputation by apology or defense; to make
    apology for as not seriously evil; to ask pardon or
    indulgence for.
    [1913 Webster]
 
       Think ye that we excuse ourselves to you? --2 Cor.
                          xii. 19.
 
   Syn: To vindicate; exculpate; absolve; acquit.
 
   Usage: - {To Pardon}, {Excuse}, {Forgive}. A superior pardons
      as an act of mercy or generosity; either a superior or
      an equal excuses. A crime, great fault, or a grave
      offence, as one against law or morals, may be
      pardoned; a small fault, such as a failure in social
      or conventional obligations, slight omissions or
      neglects may be excused. Forgive relates to offenses
      against one's self, and punishment foregone; as, to
      forgive injuries or one who has injured us; to pardon
      grave offenses, crimes, and criminals; to excuse an
      act of forgetfulness, an unintentional offense. Pardon
      is also a word of courtesy employed in the sense of
      excuse.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 excused
   adj 1: granted exemption; "one of the excused jurors planned to
       write a book"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top