ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excavated

EH1 K S K AH0 V EY2 T IH0 D   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excavated-, *excavated*, excavat, excavate
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The BBC is reporting that a steel mill in Nuremberg was virtually excavated by what witnesses describe as a mechanized tornado.บีบีซีนิวส์รายงานว่า โรงงานถลุงเหล็กในเมืองนิวเร็มเบิร์ก ได้ถูกถล่มราบเป็นหน้ากลอง ซึ่งผู้พบเห็นต่างพูดเหมือนกันว่า มันคือพายุทอน์นาโดจักรกล Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Archaeologists found sets when they excavated the ruins of ancient Mesopotamia.นักธรณีวิทยาเคยเจอหลายชุด ตอนที่พวกเขาขุดค้นซากอาณาจักร เมโสโปตาเมียโบราณ Pilot: Part 2 (2004)
Our tests confirmed that the body we excavated is still rife with the strain of the virus.ศพที่เราขุดเจอ คงคงเต็มไปด้วยไวรัส Us or Them (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCAVATED    EH1 K S K AH0 V EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excavated    (v) ˈɛkskəvɛɪtɪd (e1 k s k @ v ei t i d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Excavate \Ex"ca*vate\, v. t. [imp. & p. p. {Excavated}; p. pr. &
   vb. n. {Excavating}.] [L. excavatus, p. p. of excavare to
   excavate; ex out + cavare to make hollow, cavus hollow. See
   {Cave}.]
   1. To hollow out; to form cavity or hole in; to make hollow
    by cutting, scooping, or digging; as, to excavate a ball;
    to excavate the earth.
    [1913 Webster]
 
   2. To form by hollowing; to shape, as a cavity, or anything
    that is hollow; as, to excavate a canoe, a cellar, a
    channel.
    [1913 Webster]
 
   3. (Engin.) To dig out and remove, as earth.
    [1913 Webster]
 
       The material excavated was usually sand. --E. L.
                          Corthell.
    [1913 Webster]
 
   {Excavating pump}, a kind of dredging apparatus for
    excavating under water, in which silt and loose material
    mixed with water are drawn up by a pump. --Knight.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top