ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evolved

IH0 V AA1 L V D   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evolved-, *evolved*, evolv, evolve
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A planet where apes evolved from men.ดาวเคราะห์ดวงที่... Beneath the Planet of the Apes (1970)
But with my little stick and my highly evolved brain, I shall create fire.แต่ด้วนไม่ซีกกับสมองอันชาญชลาดของฉัน ฉันสามารถก่อไฟได้. Ice Age (2002)
Well it gradually evolved a public trust for the provision of safety on that very specific level.จากนั้นมันก็ค่อย ๆ ได้รับความเชื่อถือจากสาธารณชน ให้ทำหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัยในเรื่องนี้ The Corporation (2003)
Yes, we may have discovered the primeval creature that has evolved in total isolation.ใช่ เราอาจได้ค้นพบ พวกสิ่งมีชีวิตยุคแรกนี้ ที่วิวัฒนาการแยกเดี่ยวไปจากทั้งหมด The Cave (2005)
We have a demon that's evolved with the times, and found a way to ratchet up the body count?เรากำลังเจอปีศาจที่มีวิวัฒนาการ ที่กำลังหาทางเข้าสิงคนไปเรื่อยๆอย่างนั้นเหรอ Phantom Traveler (2005)
I've read that some people might have evolved a different code already.หนูอ่านเจอว่าบางคนอาจได้วิวัฒน์ รหัสใหม่ขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว Chapter Two 'Lizards' (2007)
The world's evolved differently.การวิวัฒนาการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไป. Episode #2.1 (2008)
He's not as evolved as you are. I know.เค้าไม่เหมือนคุณ ฉันรู้. I Don't Wanna Know (2008)
There's a reason that we've evolved a feeling of awkwardness.มีเหตุผลหนึ่ง ซึ่งพวกเราค่อยๆมีมากขึ้น\ บอกเราว่าเดินไม่ผิดทาง The Itch (2008)
Machines have evolved infinitely further in the past 200 years.แต่พวกจักรกลพัฒนาไม่หยุดยั้งตลอดช่วง 200 ปีที่ผ่านมา Babylon A.D. (2008)
Of course, the ancients evolved to a pointโบราณได้มาถึงจุดที่ Time (2009)
The one thing she's evolved beyond.เป็นสิ่งเดียวที่หล่อนจะกลายเป็นได้ Frenzy (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
evolvedA concrete plan evolved after much discussion.
evolvedHuman beings evolved their intelligence.
evolvedThese creatures evolved from simpler organisms like jellyfish.
evolvedThe situation has evolved into a more complex problem.
evolvedWhy have the apes evolved more than other animals?

CMU English Pronouncing Dictionary
EVOLVED IH0 V AA1 L V D
EVOLVED IY0 V AA1 L V D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evolved (v) ˈɪvˈɒlvd (i1 v o1 l v d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
自治政府[じちせいふ, jichiseifu] (n) self-government; autonomous government; devolved government (e.g. in the UK) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Evolve \E*volve"\, v. t. [imp. & p. p. {Evolved}; p. pr. & vb.
   n. {Evolving}.] [L. evolvere, evolutum; e out + volvere to
   roll. See {Voluble}.]
   1. To unfold or unroll; to open and expand; to disentangle
    and exhibit clearly and satisfactorily; to develop; to
    derive; to educe.
    [1913 Webster]
 
       The animal soul sooner evolves itself to its full
       orb and extent than the human soul.  --Sir. M.
                          Hale.
    [1913 Webster]
 
       The principles which art involves, science alone
       evolves.               --Whewell.
    [1913 Webster]
 
       Not by any power evolved from man's own resources,
       but by a power which descended from above. --J. C.
                          Shairp.
    [1913 Webster]
 
   2. To throw out; to emit; as, to evolve odors.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top