ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

euphuism

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -euphuism-, *euphuism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
euphuism[N] การประพันธ์แบบหนึ่งในศตวรรษที่ 16 และ 17 ที่มีการใช้โวหารแบบต่างๆ มากเกินไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
euphuism(ยู'ฟิวอิสซึม) n. สำนวนโวหารหรือถ้อยคำที่สละสลวยหรือหยดย้อยเกินไป, See also: euphuist n. ดูeuphuism euphuistic adj. ดูeuphuism euphuistical adj. ดูeuphuism

English-Thai: Nontri Dictionary
euphuism(n) การใช้ภาษาหรู,การใช้ภาษาสละสลวย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
euphuismสำนวนอลังการ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
euphuism    (n) jˈuːfjuːɪzəm (y uu1 f y uu i z @ m)
euphuisms    (n) jˈuːfjuːɪzəmz (y uu1 f y uu i z @ m z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 euphuism \eu"phu*ism\ ([=u]"f[-u]*[i^]z'm), n. [Gr. e'yfyh`s
   well grown, graceful; e'y^ well + fyh` growth, fr. fy`ein to
   grow. This affected style of conversation and writing,
   fashionable for some time in the court of Elizabeth, had its
   origin from the fame of Lyly's books, "Euphues, or the
   Anatomy of Wit," and "Euphues and his England."] (Rhet.)
   An affectation of excessive elegance and refinement of
   language; high-flown diction.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 euphuism
   n 1: any artificially elegant style of language
   2: an elegant style of prose of the Elizabethan period;
     characterized by balance and antithesis and alliteration and
     extended similes with and allusions to nature and mythology

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top