ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ethos

IY1 TH AA0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ethos-, *ethos*, etho
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ethos(n) ลักษณะพื้นฐานทางด้านสังคมที่มีร่วมกันของกลุ่มคน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stethoscopic(al) (สเทธธะสคอพ'พิค) n. เกี่ยวกับเครื่องตรวจฟัง, เกี่ยวกับการตรวจฟังได้จากการตรวจฟัง., See also: stethoscopy n.

English-Thai: Nontri Dictionary
stethoscope(n) หูฟังของหมอ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Okay, Kurt must have violated some ethos of the suburbs.ละเมิดข้อตกลงร่วม ทางสังคมย่านชานเมือง The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องฟังหัวใจ[khreūang fang hūajai] (n, exp) EN: stethoscope  FR: stéthosope [ m ]
เครื่องฟังการเต้นของหัวใจ[khreūang fang kān ten khøng hūajai] (n, exp) EN: stethoscope  FR: stéthosope [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ETHOS IY1 TH AA0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ethos (n) ˈiːθɒs (ii1 th o s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エートス[e-tosu] (n) ethos [Add to Longdo]
エトス[etosu] (n) ethos [Add to Longdo]
気風[きふう;きっぷ, kifuu ; kippu] (n) character; traits; ethos [Add to Longdo]
聴診[ちょうしん, choushin] (n, vs, adj-no) auscultation; listening to a person's chest with a stethoscope [Add to Longdo]
聴診器[ちょうしんき, choushinki] (n) stethoscope [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ethos \E"thos\, n. [L., fr. Gr. ? character. See {Ethic}.]
   1. The character, sentiment, or disposition of a community or
    people, considered as a natural endowment; the spirit
    which actuates manners and customs; also, the
    characteristic tone or genius of an institution or social
    organization.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. (esthetics) The traits in a work of art which express the
    ideal or typic character -- character as influenced by the
    ethos (sense 1) of a people -- rather than realistic or
    emotional situations or individual character in a narrow
    sense; -- opposed to {pathos}.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ethos
   n 1: (anthropology) the distinctive spirit of a culture or an
      era; "the Greek ethos"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top