Search result for

escalat

(65 entries)
(0.027 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -escalat-, *escalat*
English-Thai: Longdo Dictionary
escalator(n) บันไดเลื่อน
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
escalate[VT] ทำให้เพิ่มขึ้น, See also: ทำให้มากขึ้น, Syn. heighten, increase, intensify
escalate[VI] เพิ่มขึ้น, See also: มากขึ้น, Syn. heighten, increase, intensify
escalator[N] บันไดเลื่อน, Syn. moving staircase

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
escalate(เอล'คะเลท) vt.,vi. เพิ่ม,ทำให้มากขึ้น,ขยาย., See also: escalation n. ดูescalate escalatory adj. ดูescalate, Syn. increase
escalator(เอล'คะเลเทอะ) n. บันไดเลื่อน.
de-escalate vtvi. ทำให้ลดลง,ลดลง. deescalation,deescalation n.
deescalatevi. ทำให้ลดลง,ลดลง. deescalation,deescalation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
escalator(n) บันไดเลื่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
escalation๑. การเพิ่มระดับ (การทำสงคราม)๒. การขยายขอบเขต (การทำสงคราม) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
escalationการปรับค่าสูงขึ้น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
escalation factorปัจจัยที่ทำให้ปรับราคา, ปัจจัยที่ทำให้ปรับอัตรา (เช่น อัตราค่าครองชีพ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
escalator clauseข้อกำหนดการปรับค่า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
escalator clauseข้อกำหนดให้ปรับราคา, ข้อกำหนดให้ปรับอัตรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Escalatorsบันไดเลื่อน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
escalation (n) การเพิ่มขึ้น
See also: S. increasing, A. decreasing,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
As the war escalates in the Outerrim, the Jedi knights are spread thinly across the galaxy.ขณะที่สงครามก็เพิ่มความตึงเครียด ขึ้นตามขอบนอกกาแล็กซี่ เหล่าอัศวินเจไดกระจายกำลังกันออกไปทั่วกาแล็กซี่ Rookies (2008)
Gyun-woo. Come to the escalator.เกียนวู มาที่บันไดเลื่อน ตกลงมั้ย? My Sassy Girl (2008)
Escalation selected.* เลือกเร่งความเร็วในการแสดงผล * WarGames: The Dead Code (2008)
Escalation selected.* เลือกเร่งความเร็วในการแสดงผล * WarGames: The Dead Code (2008)
Escalation selected.* เลือกเร่งความเร็วในการแสดงผล * WarGames: The Dead Code (2008)
This thing has been escalating all day.สิ่งนี้มากขึ้นเรื่อยๆ The Happening (2008)
You're gonna have to escalate beyond anything you could ever imagine!นายต้องทำให้มันอยู่เหนือกว่าสิ่งไหนๆที่นายจะจินตนาการได้ Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
Escalate the search for him to region-wide.ขยายวงการค้นหาออกไป Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
There's an escalator to your right.มีบันไดเลื่อนอยู่ทางด้านขวา Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
Don't make this escalate!เข้าใจสถานการณ์หน่อยสิ Prison Break: The Final Break (2009)
If I take care of this thoroughly, things could escalate, but if I leave her alone, there are ways that she can trace her fianc?ถ้าผมจัดการเอง เรื่องอาจจะบานปลาย ถ้าปล่อยเธอไป เธออาจตามเรื่องคู่หมั้นหมายมาถึงผม London. Of Course (2009)
AND THE THIRD CRIME, HE ESCALATES TO KILLING TWO PEOPLE,และครั้งที่สาม เขาก้าวหน้าขึ้น โดยฆ่าทีเดียวสอง Zoe's Reprise (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
escalatIf you try to defend the seniority-based corporate escalator these days all you'll get is flak from younger employees.
escalatPeople who are not in a hurry stand on the right side of the escalator.
escalatThe digression is escalating more and more.
escalatThe sign indicates the location of the escalator.
escalatThus money in circulation drops, and price escalation quietens down.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บานปลาย[V] escalate, Example: การชุมนุมบานปลายกลายเป็นปัญหาการก่อความไม่สงบขึ้นในบ้านเมือง, Thai definition: ขยายออกไปมากกว่าที่ตั้งใจไว้เดิม, ขยายเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตออกไป, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันไดเลื่อน[n. exp.] (bandai leūoen) EN: escalator ; moving staircase   FR: escalier roulant [m] ; Escalator [m] ; escalier mécanique [m]
ข้อกำหนดให้ปรับราคา[n. exp.] (khøkamnot hai prap rākhā) EN: escalator clause   
กระไดเลื่อน[n. exp.] (kradai leūoen) EN: escalator ; moving staircase   FR: escalier roulant [m] ; escalier mécanique [m] ; Escalator [m] (TM)

CMU English Pronouncing Dictionary
ESCALATE    EH1 S K AH0 L EY2 T
ESCALATED    EH1 S K AH0 L EY2 T AH0 D
ESCALATES    EH1 S K AH0 L EY2 T S
ESCALATOR    EH1 S K AH0 L EY2 T ER0
ESCALATING    EH1 S K AH0 L EY2 T IH0 NG
ESCALATION    EH2 S K AH0 L EY1 SH AH0 N
ESCALATORS    EH1 S K AH0 L EY2 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
escalate    (v) (e1 s k @ l ei t)
escalated    (v) (e1 s k @ l ei t i d)
escalates    (v) (e1 s k @ l ei t s)
escalator    (n) (e1 s k @ l ei t @ r)
escalating    (v) (e1 s k @ l ei t i ng)
escalation    (n) (e2 s k @ l ei1 sh @ n)
escalators    (n) (e1 s k @ l ei t @ z)
escalations    (n) (e2 s k @ l ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エスカレーション[, esukare-shon] (n) escalation [Add to Longdo]
エスカレーター(P);エスカレータ[, esukare-ta-(P); esukare-ta] (n) escalator; (P) [Add to Longdo]
エスカレーター学校;エスカレータ学校[エスカレーターがっこう(エスカレーター学校);エスカレータがっこう(エスカレータ学校), esukare-ta-gakkou ( esukare-ta-gakkou ); esukare-ta gakkou ( esukare-ta gakkou )] (n) (col) (See エスカレーター校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school" [Add to Longdo]
エスカレーター校;エスカレータ校[エスカレーターこう(エスカレーター校);エスカレータこう(エスカレータ校), esukare-ta-kou ( esukare-ta-kou ); esukare-ta kou ( esukare-ta kou )] (n) (col) (See エスカレーター学校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school" [Add to Longdo]
エスカレーター条項[エスカレーターじょうこう, esukare-ta-joukou] (n) escalator clause [Add to Longdo]
エスカレート[, esukare-to] (n,vs) escalate; escalation; (P) [Add to Longdo]
タリフエスカレーション[, tarifuesukare-shon] (n) tariff escalation [Add to Longdo]
デスカレーション[, desukare-shon] (n) de-escalation [Add to Longdo]
デスカレート[, desukare-to] (n) de-escalate [Add to Longdo]
バイコレーター[, baikore-ta-] (n) bicycle escalator (slim conveyor belt beside a flight of stairs) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自动扶梯[zì dòng fú tī, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄈㄨˊ ㄊㄧ, / ] escalator [Add to Longdo]
自动楼梯[zì dòng lóu tī, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄡˊ ㄊㄧ, / ] escalator [Add to Longdo]
逐步升级[zhú bù shēng jí, ㄓㄨˊ ㄅㄨˋ ㄕㄥ ㄐㄧˊ, / ] escalation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top