Search result for

erforschen

(6 entries)
(0.0647 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erforschen-, *erforschen*
German-Thai: Longdo Dictionary
erforschen(vt) |erforschte, hat erforscht| (+ A) วิจัยหรือศึกษาทางด้านวิชาการอย่างละเอียด เช่น Die Wissenschaftler erforschen die Verbreitung der Bakterien. นักวิทยาศาสตร์วิจัยการขยายตัวของแบคทีเรียนี้ , See also: Related: forschen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erforschen; nachforschen; untersuchen | erforschend; nachforschend; untersuchend | erforscht; nachgeforscht; untersucht | erforscht; forscht nach; untersucht | erforschte; forschte nach; untersuchteto investigate | investigating | investigated | investigates | investigated [Add to Longdo]
erforschen; untersuchento explore [Add to Longdo]
erforschen | erforschend | erforscht | erforscht | erforschte | die Vergangenheit erforschento delve | delving | delved | delves | delved | to delve into the past [Add to Longdo]
erforschend {adj}investigative [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  erforschen [ɛrfɔrʃən]
     delve; investigate; to explore
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top