ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

equitab

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -equitab-, *equitab*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equitable(adj) ยุติธรรม, See also: เที่ยงตรง, ถูกต้อง, Syn. fair, impartial, just

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
equitable(เอค'วิทะเบิล) adj. เที่ยงธรรม, , Syn. just
inequitable(อินเอค'ควิทะเบิล) adj. ไม่เสมอภาค, ไม่ยุติธรรม., See also: inequitableness n . inequitably adv., Syn. unfair, unjust

English-Thai: Nontri Dictionary
equitable(adj) เสมอภาค, ยุติธรรม, เที่ยงธรรม, เป็นธรรม
inequitable(adj) ไม่สมดุล, ไม่เสมอภาค, ไม่เท่ากัน, ไม่ยุติธรรม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
equitabThey argue that the distribution of wealth should be equitable.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
equitable
equitable
equitably
equitable's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
equitable
equitably

WordNet (3.0)
equitable(adj) fair to all parties as dictated by reason and conscience, Syn. just, Ant. inequitable
equitably(adv) in an equitable manner, Ant. inequitably

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Equitable

a. [ F. équitable, from équité. See Equity. ] 1. Possessing or exhibiting equity; according to natural right or natural justice; marked by a due consideration for what is fair, unbiased, or impartial; just; as, an equitable decision; an equitable distribution of an estate; equitable men. [ 1913 Webster ]

No two . . . had exactly the same notion of what was equitable. Macaulay. [ 1913 Webster ]

2. (Law) That can be sustained or made available or effective in a court of equity, or upon principles of equity jurisprudence; as, an equitable estate; equitable assets, assignment, mortgage, etc. Abbott.

Syn. -- Just; fair; reasonable; right; honest; impartial; candid; upright. [ 1913 Webster ]

Equitableness

n. The quality of being equitable, just, or impartial; as, the equitableness of a judge, a decision, or distribution of property. [ 1913 Webster ]

Equitably

adv. In an equitable manner; justly; as, the laws should be equitably administered. [ 1913 Webster ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
正当[せいとう, seitou] (adj-na, n) just; justifiable; right; due; proper; equitable; reasonable; legitimate; legal; lawful; (P) #4,912 [Add to Longdo]
合う[あう(P);おう(ik), au (P); ou (ik)] (v5u, vi) (1) to come together; to merge; to unite; to meet; (2) to fit; to match; to suit; to agree with; to be correct; (3) to be profitable; to be equitable; (suf, v5u) (4) (after the -masu stem of a verb) to do ... to each other; to do ... together; (P) #7,838 [Add to Longdo]
エクイタブル[ekuitaburu] (n) equitable [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top