ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

episcopalian

IH0 P IH2 S K AH0 P EY1 L Y AH0 N   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -episcopalian-, *episcopalian*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's what we discussed... a standard episcopalian ceremony.อย่างที่เราเคยคุยกันไว้ เป็นพิธีแบบทั่วๆไป ตามปกติ Women and Death (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
EPISCOPALIAN    IH0 P IH2 S K AH0 P EY1 L Y AH0 N
EPISCOPALIANS    IH0 P IH2 S K AH0 P EY1 L Y AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
episcopalian    (n) ˈɪpˌɪskəpˈɛɪlɪəʳn (i1 p i2 s k @ p ei1 l i@ n)
episcopalians    (n) ˈɪpˌɪskəpˈɛɪlɪəʳnz (i1 p i2 s k @ p ei1 l i@ n z)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Episcopalian \E*pis`co*pa"li*an\, a.
   Pertaining to bishops, or government by bishops; episcopal;
   specifically, of or relating to the Protestant Episcopal
   Church.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Episcopalian \E*pis`co*pa"li*an\, n.
   One who belongs to an episcopal church, or adheres to the
   episcopal form of church government and discipline; a
   churchman; specifically, in the United States, a member of
   the Protestant Episcopal Church.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Episcopalian
   adj 1: of or pertaining to or characteristic of the Episcopal
       church; "the Episcopal hierarchy"; "married by an
       Episcopalian minister" [syn: {Episcopal}, {Episcopalian}]
   n 1: a member of the Episcopal church

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top