ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

epical

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -epical-, *epical*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
epical[ADJ] เกี่ยวกับมหากาพย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
epical(เอพ'พิค,-เคิล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) โคลงหรือเรื่องราวความกล้าหาญหรือเกียรติประวัติ,มหากาพย์,บทกวี,กล้าหาญ,สูงส่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
epicalyxริ้วประดับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Epical \Ep"ic*al\, a.
   Epic. -- {Ep"ic*al*ly}, adv.
   [1913 Webster]
 
      Poems which have an epical character.  --Brande & C.
   [1913 Webster]
 
      His [Wordsworth's] longer poems (miscalled epical).
                          --Lowell.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 epical
   adj 1: constituting or having to do with or suggestive of a
       literary epic; "epic tradition" [syn: {epic}, {epical}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top