ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

epaulet

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -epaulet-, *epaulet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
epaulet[N] เครื่องประดับยศบนบ่าของทหาร, See also: อินทรธนู
epaulette[N] อินทรธนู, See also: เครื่องประดับยศบนบ่าของทหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
epaulet(เอพ'พะลีท) n. อินทรธนู., Syn. epaulette

English-Thai: Nontri Dictionary
epaulet(n) อินทรธนู

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This one came close... if you were attacked by a guy wearing epaulets...อันนี้ใกล้มาก ถ้าคุณถูกชายที่มีอินทรธนูโจมตี - บ้า New York Sucks (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อินทรธนู[n.] (inthanū = inthranū) EN: shoulder loop ; shoulder strap ; shoulder marks ; shoulder board ; epaulet   FR: épaulette [f]
นกแก้วโม่ง[n. exp.] (nok kaēo mōng) EN: Alexandrine Parakeet   FR: Perruche alexandre [f] ; Perruche à épaulettes [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
epaulet    (n) ˈɛpəlɛt (e1 p @ l e t)
epaulets    (n) ˈɛpəlɛts (e1 p @ l e t s)
epaulette    (n) ˈɛpəlɛt (e1 p @ l e t)
epaulettes    (n) ˈɛpəlɛts (e1 p @ l e t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Achselstück {n} | Achselstücke {pl}epaulet | epaulets [Add to Longdo]
Epaulettentrupial [ornith.]Epaulet Oriole [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エポーレットシャーク;エポーレット・シャーク[, epo-rettosha-ku ; epo-retto . sha-ku] (n) epaulette shark (Hemiscyllium ocellatum); blind shark [Add to Longdo]
エポウレットシャーク[, epourettosha-ku] (n) epaulette shark (Hemiscyllium ocellatum) [Add to Longdo]
エポレット[, eporetto] (n) epaulette (fre [Add to Longdo]
クロモンツキ[, kuromontsuki] (n) epaulette surgeonfish (Acanthurus nigricauda, Indo-Pacific species of tang); blackstreak surgeonfish [Add to Longdo]
肩章[けんしょう, kenshou] (n) shoulder strap; epaulet; epaulette [Add to Longdo]
肩当て[かたあて, kataate] (n) shoulder reinforcement; epaulet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Epaulet \Ep"au*let`\, Epaulette \Ep"au*lette`\, n. [F.
   ['e]paulette, dim. of ['e]paule shoulder, fr. L. spatula a
   broad piece (LL., shoulder), dim. of spatha abroad, flat
   instrument, fr. Gr. ?, also, a broad rib, shoulder blade. See
   {Spade} the instrument, and cf. {Epaule}, {Spatula}.] (Mil.)
   A shoulder ornament or badge worn by military and naval
   officers, differences of rank being marked by some peculiar
   form or device, as a star, eagle, etc.; a shoulder knot.
   [1913 Webster]
 
   Note: In the United States service the epaulet is reserved
      for full dress uniform. Its use was abolished in the
      British army in 1855. Epauleted

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 epaulet
   n 1: adornment consisting of an ornamental cloth pad worn on the
      shoulder [syn: {epaulet}, {epaulette}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 epaulet /epolɛt/
  epaulet

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top