ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entrant

EH1 N T R AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entrant-, *entrant*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
entrant(n) ผู้มาใหม่, ผู้เข้าทำงานใหม่, สมาชิกใหม่ เช่น They are entrants for a competition. พวกเขาเป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A man who entrants it, is in holy land the master of the city.โลกใหม่. คนผู้ซึ่งมาใหม่ จะได้เป็นผู้นำของดินแดนศักดิ์สิทธ์. Kingdom of Heaven (2005)
We have the entrant right here.-ไม่นะ พวกเรามาตรงเวลา Little Miss Sunshine (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขาเข้า[khākhao] (adj) EN: on the way in ; inward ; inbound ; import  FR: entrant ; vers l'intérieur ; d'importation

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ENTRANT EH1 N T R AH0 N T
ENTRANTS EH1 N T R AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entrant (n) ˈɛntrənt (e1 n t r @ n t)
entrants (n) ˈɛntrənts (e1 n t r @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
イントラント[intoranto] (n) entrant [Add to Longdo]
リエントラント[rientoranto] (adj-na) { comp } reentrant [Add to Longdo]
加入者[かにゅうしゃ, kanyuusha] (n) affiliate; member; entrant; participant; (telephone) subscriber [Add to Longdo]
疑似リエントラントプログラム[ぎじリエントラントプログラム, giji rientorantopuroguramu] (n) { comp } pseudo reentrant program [Add to Longdo]
再入可能[さいにゅうかのう, sainyuukanou] (adj-na) { comp } re-entrant [Add to Longdo]
再入可能サブルーチン[さいにゅうかのうサブルーチン, sainyuukanou saburu-chin] (n) { comp } reentrant subroutine [Add to Longdo]
再入可能プログラム[さいにゅうかのうプログラム, sainyuukanou puroguramu] (n) { comp } reentrant program [Add to Longdo]
再入可能ルーチン[さいにゅうかのうルーチン, sainyuukanou ru-chin] (n) { comp } reentrant routine [Add to Longdo]
再入可能手続き[さいにゅうかのうてつづき, sainyuukanoutetsuduki] (n) { comp } reentrant procedure [Add to Longdo]
最後発[さいこうはつ, saikouhatsu] (n) last entrant (to a race, market, etc.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
リエントラント[りえんとらんと, rientoranto] reentrant (an) [Add to Longdo]
疑似リエントラントプログラム[ぎじリエントラントプログラム, giji rientorantopuroguramu] pseudo reentrant program [Add to Longdo]
再入可能[さいにゅうかのう, sainyuukanou] re-entrant (an) [Add to Longdo]
再入可能サブルーチン[さいにゅうかのうサブルーチン, sainyuukanou saburu-chin] reentrant subroutine [Add to Longdo]
再入可能プログラム[さいにゅうかのうプログラム, sainyuukanou puroguramu] reentrant program [Add to Longdo]
再入可能ルーチン[さいにゅうかのうルーチン, sainyuukanou ru-chin] reentrant routine [Add to Longdo]
再入可能手続き[さいにゅうかのうてつづき, sainyuukanoutetsuduki] reentrant procedure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Entrant \En"trant\, n. [See {Entrance}, n.]
   1. One who enters; a beginner. "The entrant upon life." --Bp.
    Terrot.
    [1913 Webster]
 
   2. An applicant for admission. --Stormonth.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 entrant
   n 1: a commodity that enters competition with established
      merchandise; "a well publicized entrant is the pocket
      computer"
   2: any new participant in some activity [syn: {newcomer},
     {fledgling}, {fledgeling}, {starter}, {neophyte}, {freshman},
     {newbie}, {entrant}]
   3: someone who enters; "new entrants to the country must go
     though immigration procedures"
   4: one who enters a competition

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top