ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

encyclical

EH0 N S IH1 K L IH0 K AH0 L   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encyclical-, *encyclical*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encyclical[N] หนังสือที่พระสันตะปาปาในศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคทอลิกมีถึงเหล่าสังฆนายกซึ่งมักเกี่ยวกับหลักคำสอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
encyclical(เอนซิค'ลิคัล) n. จดหมายสันตะปาปาที่ส่งไปยังบิชอพทั้งหลาย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
encyclical, papalสารสันตะปาปา (ใช้ในวงการศาสนา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCYCLICAL    EH0 N S IH1 K L IH0 K AH0 L
ENCYCLICALS    EH0 N S IH1 K L IH0 K AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
encyclical    (n) ˈɪnsˈɪklɪkl (i1 n s i1 k l i k l)
encyclicals    (n) ˈɪnsˈɪklɪklz (i1 n s i1 k l i k l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Enzyklika {f}; päpstlicher Erlass | Enzykliken {pl}encyclical | encyclicals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
回勅[かいちょく, kaichoku] (n) encyclical [Add to Longdo]
同文通達[どうぶんつうたつ, doubuntsuutatsu] (n) (Papal) encyclical [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 distributed \distributed\ adj.
   1. spread from a central location to multiple points or
    recipients. Opposite of {concentrated}. [Narrower terms:
    {apportioned, dealt out, doled out, meted out, parceled
    out}; {diffuse, diffused}; {dispensed}; {dispersed,
    spread}; {divided, divided up, shared, shared out on the
    basis of a plan or purpose)}; {encyclical}; {rationed};
    {scattered, widespread}; {sparse, thin}; {unfocused,
    unfocussed}] Also See: {distributive}.
    [WordNet 1.5 +PJC]
 
   2. spread among a variety of securities; -- of investments.
 
   Syn: diversified.
     [WordNet 1.5]
 
        Distributing to the necessity of saints. --Rom.
                          xii. 13.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Encyclic \En*cyc"lic\, Encyclical \En*cyc"li*cal\, n.
   An encyclical letter, esp. one from a pope. --Shipley.
   Encyclopedia

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Encyclic \En*cyc"lic\, Encyclical \En*cyc"li*cal\, a. [L.
   encyclios of a circle, general, Gr. ?; ? in + ? circle: cf.
   F. encyclique. See {Cycle}.]
   Sent to many persons or places; intended for many, or for a
   whole order of men; general; circular; as, an encyclical
   letter of a council, of a bishop, or the pope. Encyclic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 encyclical
   adj 1: intended for wide distribution; "an encyclical letter"
   n 1: a letter from the pope sent to all Roman Catholic bishops
      throughout the world [syn: {encyclical}, {encyclical
      letter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top