ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

encasement

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encasement-, *encasement*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา encasement มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *encasement*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
encasementn. การหุ้มห่อด้วยถุงหุ้ม,ถุงหุ้ม,สิ่งที่หุ้มห่อ., Syn. incasement

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลอก[N] sheath, See also: ferrule, cover, encasement, case, Syn. ฝัก, ซอง, Thai definition: เครื่องที่ทำสำหรับสวมสิ่งของต่างๆ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umhüllung {f} | Umhüllungen {pl}encasement | encasements [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Encasement \En*case"ment\, n. [Cf. {Casement}.]
   1. The act of encasing; also, that which encases.
    [1913 Webster]
 
   2. (Biol.) An old theory of generation similar to
    embo[^i]tement. See {Ovulist}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 encasement
   n 1: the act of enclosing something in a case [syn:
      {encasement}, {incasement}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top