ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

en dash

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -en dash-, *en dash*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา en dash มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *en dash*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
en dash(เอ็นแดช) หมายถึงเครื่องหมาย - (ที่เรียกว่า dash) มีขนาดความกว้างเท่ากับอักษร N ในทางคอมพิวเตอร์มีความหมายว่า "ถึง" เช่น หน้า 50 - 55 หมายความว่า ตั้งแต่หน้า 50 ถึง 55 เป็นต้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My real father was tall like you. He must have been dashing.นี่คือเหตุผลที่พวกเขากล่าวว่าคุณไม่มีทาง รู้ว่าหากสุนัขป่ามาในตอนกลางคืน New Tales of the Gisaeng (2011)
And I was always hoping that when Dashiell married, that she and I would have the relationship I always dreamed of.หายใจลึกๆ มีสมาธิ Pilot (2013)
I was torn between Dash and Killian, too.ฉันมีปัญหาเรื่องแดชกับคิลเลี่ยนเหมือนกัน Electric Avenue (2013)
Hey, have you seen Dash?เฮ้ คุณเห็นแดชหรือเปล่า? Unburied (2013)
I had flowers delivered to me, and I started to feel strange, really sick, and then I went back to Fair Haven with Penelope, and I passed out, and then Dash showed up and saved me.มีดอกไม้ส่งมาถึงหนู และหนูก็เริ่มรู้สึกแปลกๆ เหมือนไม่สบาย และจากนั้น หนูก็กลับไป ที่ Fair Haven กับเพเนโลปี และหนูก็สลบไป จากนั้นแดชก็โผล่มาช่วยหนูไว้ A Parching Imbued (2013)
And then when Dash met Freya, I thought, "Could I really be so lucky?"และเมื่อแดชพบกับเฟรย่า ฉันก็คิดว่า "ฉันจะโชคดีกว่านี้ได้อีกมั้ย"? A Parching Imbued (2013)
Hmm? Well, it seems, uh, Dashing Dave and Dollface... are awaiting the arrival of Dick Darkside.Anscheinend erwarten Dashing Dave und Dollface die Ankunft von Dick Darkside. Illustrated Steele (1985)
We were hanging out and listening to Dashboard Confessional.Wir saßen bloß da und hörten Dashboard Confessional. Hung Out to Dry (2003)
I can do an eightsome and a dashing white sergeant, but that's it.Ich kann einen Eightsome und den Dashing White Sergeant tanzen, das war's. A Journey to the Highlands (2012)
- I'm marrying Dash tomorrow.- Ich heirate morgen DashOh, What a World! (2013)
We will spin Dash's blog so that it looks like Brick's reign of terror made you desperate enough to make a wager for the practice.Wir drehen Dashs Blog so, als ob Brick dich so fertiggemacht hätte, dass du am Ende bereit warst, um deine Praxis zu wetten. Ach, ich weiß nicht. Here You Come Again (2014)
Test subjects Dashiell, Arthur, Agatha.Versuchspersonen Dashiell, Arthur, Agatha. Pilot (2015)
- Do Dash and Arthur know you were in love with him?- Wissen Dash und Arthur, das ihr verliebt wart? Fiddler's Neck (2015)
That's what Dash and I do.Das machen Dash und ich. Fiddler's Neck (2015)
You've reached Dash Parker.Sie haben Dash Parker erreicht. Honor Among Thieves (2015)
It's like those Russian dash cams, but, you know, without attack helicopters and bad pop music on the radio.Sie ist wie diese russischen Dashcams, aber halt ohne Kampfhubschrauber und mieser Pop-Musik im Radio. Back to Normal (2016)
They mow the Dashs' lawn.Die mähen den Rasen bei den Dashs. Your Mama Had a Hard Night (2016)
Does Grandma know? There's Dasher,Sie heißen Dasher, Prancer, Cupid... Last Christmas (2016)
I'm sorry, I'm just really stressed about Dash.Es tut mir leid. Ich bin total gestresst wegen DashWelcome to New York (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
en dashKen dashed up the slope.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Halbgeviertstrich {m}; kurzer Gedankenstrichen dash [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンダッシュ[, endasshu] (n) {comp} en dash [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top