ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emphasise

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emphasise-, *emphasise*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emphasise(เอม'ฟะไซซ) vt. เน้น,ให้ความสำคัญ,เน้นเสียง,เน้นคำ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And hopefully, if this works out, I'll be able to emphasise that quality even more.ผมหวังว่ารูปจะออกมาดี แล้วก็ดูหนักแน่นหน่อย Hope Springs (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
emphasiseEmphasise the message in that paragraph.

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンファサイズ[, enfasaizu] (n) emphasize; emphasise [Add to Longdo]
歌物;唄物[うたもの, utamono] (n) (1) an utai (noh chant) piece for recitation; (2) accompanied singing in which the singing is emphasized over the instrumental part (emphasised) [Add to Longdo]
強める[つよめる, tsuyomeru] (v1,vt) to strengthen; to emphasize; to emphasise; (P) [Add to Longdo]
念を押す[ねんをおす, nenwoosu] (exp,v5s) to make sure of; to call attention to; to emphasize; to emphasise [Add to Longdo]
傍点;旁点[ぼうてん, bouten] (n) (1) marks or dots used to emphasize text passage (emphasise); (2) marks to facilitate reading of kanbun [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 emphasise \em"pha*sise\ v. t.
   To place emphasis on; same as {emphasize}.
 
   Syn: overemphasize, over-emphasize, overstress.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emphasise
   v 1: give extra weight to (a communication); "Her gesture
      emphasized her words" [syn: {underscore}, {underline},
      {emphasize}, {emphasise}]
   2: to stress, single out as important; "Dr. Jones emphasizes
     exercise in addition to a change in diet" [syn: {stress},
     {emphasize}, {emphasise}, {punctuate}, {accent},
     {accentuate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top