ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

embargo

EH0 M B AA1 R G OW0   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -embargo-, *embargo*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embargo[N] การสั่งห้าม (เรือ) เข้าออกท่าเรือ, Syn. prohibition, restriction
embargo[VT] สั่งห้าม (เรือ) เข้าออกท่าเรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
embargo(เอมบาร์'โก) {embargoed,embargoing,embargos} n. การห้ามเรือเข้าหรือออกจากท่า,การห้ามค้าขายระหว่างประเทศ,การห้ามส่งสินค้าไปยังประเทศหนึ่ง,การห้าม,คำสั่งห้ามค้าขาย vi. สั่งห้ามเรือสินค้าเข้าหรือออกจากท่า,สั่งห้ามค้าขายกับประเทศหนึ่ง คำที่มีความหมายเหมือ

English-Thai: Nontri Dictionary
embargo(n) การห้ามเรือเข้าออกเมืองท่า,การห้ามส่งสินค้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
embargo๑. การห้ามเรือ (เข้าหรือออก)๒. การห้ามสินค้า (นำเข้าหรือส่งออก) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
embargo๑. การกักเรือสินค้าที่อยู่ในท่า๒. การห้ามส่งสินค้า (ไปยังประเทศอื่น) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Embargoการกักเรือ [เศรษฐศาสตร์]
Embargoการกักสินค้า [เศรษฐศาสตร์]
Embargoการกักข่าวสาร [เศรษฐศาสตร์]
Embargo การห้ามค้าขาย
มีความหมายเป็น 2 ประการ 1) คำสั่งห้ามส่งสินค้าออกไปยังประเทศหนึ่ง หรือห้ามนำสินค้าเข้าจากประเทศหนึ่งมายังประเทศ ผู้สั่งห้ามซื้อขายกับประเทศนั้นๆ โดยปกติมักเกิดจาก เหตุผลความขัดแย้งทางการเมือง 2) คำสั่งห้ามนำเรือเข้าหรือออกจากท่าเรือ โดยปกติมักใช้ก่อนการประกาศทำสงคราม [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our oil embargo has brought them to their knees.นโยบายห้ามส่งน้ำมันให้มันกำลังทำให้มันยอมจำนน Shanghai (2010)
How's the trade embargo with the naboo?การห้ามค้ากับดาวนาบูเป็นไงบ้าง? Basic Genealogy (2010)
It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile crossing the embargo line that surrounds Cuba as an attack by the Soviet Union on the United States requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union...แหล่งข่าวรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ถือว่าการยิงขีปนาวุธนิวเคลียร์ จากประเทศคิวบาเข้าสู่ประเทศใดก็ตาม เป็นการโจมตีโดยสหภาพโซเวียต ไม่ใช่อเมริกา X-Men: First Class (2011)
Three minutes to the embargo line, sir.ในอีก 3 นาทีจะข้ามเส้นห้ามเข้าออก X-Men: First Class (2011)
He set the ship on course for the embargo line.เขาให้เรือไปที่เส้นห้ามเข้าออก X-Men: First Class (2011)
Well, the U.S. has an embargo against trading oil with Sudan, so if that's what he bought from my father...คือว่า สหรัฐฯมีกฏการห้ามการซื้อขายน้ำมันกับซูดาน ถ้าสิ่งที่บ้านจะซื้อจากพ่อของฉันไป... .. Portrait of a Lady Alexander (2012)
There was an embargo in place which made it illegal, and then things got complicated.สถานที่นั่นห้ามซื้อขายสินค้า มันเลยผิดกฏหมาย เลยทำให้เกิดเรื่องยุ่งขึ้นมา Monstrous Ball (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
embargoThe U.S. is calling for an arms embargo against violators of the treaty.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอ็มบาร์โก[n.] (embākō) EN: embargo   FR: embargo [m]
การห้ามนำเข้า[n. exp.] (kān hām namkhao) EN: embargo ; import prohibition   
การห้ามนำสินค้าเข้า[n. exp.] (kān hām nam sinkhā khao) EN: embargo ; import prohibition   
การปิดล้อมทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān pitløm thāng sētthakit) EN: economic sanctions ; boycott ; embargo   FR: sanctions économiques [fpl] ; embargo [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EMBARGO EH0 M B AA1 R G OW0
EMBARGOED IH0 M B AA1 R G OW0 D
EMBARGOES EH0 M B AA1 R G OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
embargo (v) ˈɪmbˈaːgou (i1 m b aa1 g ou)
embargos (v) ˈɪmbˈaːgouz (i1 m b aa1 g ou z)
embargoed (v) ˈɪmbˈaːgoud (i1 m b aa1 g ou d)
embargoes (n) ˈɪmbˈaːgouz (i1 m b aa1 g ou z)
embargoing (v) ˈɪmbˈaːgouɪŋ (i1 m b aa1 g ou i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
禁运[jìn yùn, ㄐㄧㄣˋ ㄩㄣˋ, / ] embargo; export ban (e.g. on weapons), #29,976 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausfuhrsperre {f} | Ausfuhrsperren {pl}embargo on export | embargoes on export [Add to Longdo]
Einfuhrverbot {n} | Einfuhrverbote {pl}embargo on imports | embargoes on imports [Add to Longdo]
Embargo {n}; Handelssperre {f} | Embargos {pl} | ein Embargo über etw. verhängen | etw. mit einem Embargo belegenembargo | embargoes | to put an embargo on sth. | to place an embargo on sth. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンバーゴー[, enba-go-] (n) embargo [Add to Longdo]
禁制[きんせい, kinsei] (n,vs,adj-no) prohibition; ban; embargo; (P) [Add to Longdo]
禁輸[きんゆ, kinyu] (n) embargo; (P) [Add to Longdo]
禁令[きんれい, kinrei] (n) prohibition; ban; embargo [Add to Longdo]
金解禁[きんかいきん, kinkaikin] (n) lifting of a gold embargo [Add to Longdo]
経済封鎖[けいざいふうさ, keizaifuusa] (n) economic blockade; embargo; (P) [Add to Longdo]
再禁止[さいきんし, saikinshi] (n) reimposition of an embargo; reprohibition [Add to Longdo]
出港停止[しゅっこうていし, shukkouteishi] (n) embargo [Add to Longdo]
武器輸出禁止[ぶきゆしゅつきんし, bukiyushutsukinshi] (n) arms embargo [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Embargo \Em*bar"go\, v. t. [imp. & p. p. {Embargoed}; p. pr. &
   vb. n. {Embargoing}.]
   To lay an embargo on and thus detain; to prohibit from
   leaving port; -- said of ships, also of commerce and goods.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Embargo \Em*bar"go\, n.; pl. {Embargoes}. [Sp., fr. embargar to
   arrest, restrain; pref. em- (L. in) + Sp. barra bar, akin to
   F. barre bar. See {Bar}.]
   An edict or order of the government prohibiting the departure
   of ships of commerce from some or all of the ports within its
   dominions; a prohibition to sail.
   [1913 Webster]
 
   Note: If the embargo is laid on an enemy's ships, it is
      called a hostile embargo; if on the ships belonging to
      citizens of the embargoing state, it is called a civil
      embargo.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 embargo
   n 1: a government order imposing a trade barrier [syn:
      {embargo}, {trade embargo}, {trade stoppage}]
   v 1: ban the publication of (documents), as for security or
      copyright reasons; "embargoed publications"
   2: prevent commerce; "The U.S. embargoes Libya"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top