ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elisha

EH1 L IH2 SH AH0   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elisha-, *elisha*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา elisha มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *elisha*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Paul was shocked to find Felisha was back on the lane.พอลช็อคเมื่อพบว่าเฟลิเชียกลับมา The Lies Ill-Concealed (2011)
And any who escape the sword of Jehu will be put to death by Elisha.และผู้ที่รอดจากดาบของเยฮู เอลิชาจะฆ่าเสีย Episode #1.2 (2012)
I ain´t gonna supply you... you gonna be talkin´ about my shit.- Scheiße, da kommt FelishaFriday (1995)
-You need to borrow a job.Schwirr ab, Felisha! - Das merk ich mir. Friday (1995)
Boy.Deine Schwester war heute hier. - FelishaFriday (1995)
What Deebo doing here?- Was macht Deebo hier? - Er schläft mit FelishaFriday (1995)
He´s in there asleep with Felisha. Felisha fucking Deebo, too?- Felisha vögelt Deebo? Friday (1995)
Me and Deebo? Deebo was over Felisha and Debbie house asleep.Deebo schläft bei Debbie und FelishaFriday (1995)
So Jack Palance shoots Elisha Cook.Also erschießt Jack Palance Elisha Cook. Minimum Security (2003)
Elisha Cook?Elisha Cook? Minimum Security (2003)
Delisha faked anger when Rita asked her about her arm.Delisha täuschte Wut vor, als Rita sie wegen ihrem Arm gefragt hatte. Black Friday (2009)
Who am I, Elisha Otis?Wer bin ich, Elisha Otis? (=amerik. Erfinder) Tragical History (2011)
Basically, this guy, Elisha, was walking to Bethel one balmy afternoon when two boys sauntered up and began to tease him about being bald.Dieser Kerl, Elisha, lief im Grunde an einem milden Nachmittag nach Bethel, als sich zwei Jungs näherten und ihn ärgerten, weil er kahlköpfig war. Unfreeze (2012)
Anywho, Elisha was very sensitive about his hairless pate, and in the name of the Lord, cursed the boys.Jedenfalls war Elisha sehr sensibel was seine haarlose Birne anging, und verfluchte im Namen des Herrn die Jungs. Unfreeze (2012)
FUCK NO. PLEASE, COME ON!Sonst war ich FelishaThe Frozen Ground (2013)
Elisha?ElishaGett: The Trial of Viviane Amsalem (2014)
I'm sad to say, Your Honor, that the husband, Elisha Amsalem, has refused to come to court and to cooperate.Es tut mir leid, der Ehemann, Elisha Amsalem, wird nicht erscheinen und kooperieren. Gett: The Trial of Viviane Amsalem (2014)
- Is Elisha here?Ist Elisha hier? Gett: The Trial of Viviane Amsalem (2014)
Elisha, whom we love and respect.Elisha, wir lieben und respektieren ihn. Gett: The Trial of Viviane Amsalem (2014)
"Elisha, you have a problem."Elisha, du hast ein Problem. Frauen brauchen eine starke Hand. Gett: The Trial of Viviane Amsalem (2014)
Your sister's husband, Elisha, an honest man, right?Ist Elisha, der Mann Ihrer Schwester, ehrlich? Gett: The Trial of Viviane Amsalem (2014)
And Elisha?Und wie ist ElishaGett: The Trial of Viviane Amsalem (2014)
She wasn't asked about Elisha.Es ging nicht um ElishaGett: The Trial of Viviane Amsalem (2014)
I go to synagogue with Elisha.Ich gehe mit Elisha in die Synagoge. Gett: The Trial of Viviane Amsalem (2014)
Do you think Elisha is a good husband to Viviane?Ist Elisha ihr ein guter Ehemann? Gett: The Trial of Viviane Amsalem (2014)
Elisha doesn't like those things.Elisha mag das nicht so sehr. Gett: The Trial of Viviane Amsalem (2014)
She'll never find another like him.Einen wie Elisha findet sie nicht wieder. Gett: The Trial of Viviane Amsalem (2014)
Then tell us why Elisha lets Viviane go out, and go on vacation alone?Dann erzählen Sie uns, warum Elisha Viviane allein in Urlaub fahren lässt? Gett: The Trial of Viviane Amsalem (2014)
Elisha, forgive me.Elisha, verzeih mir. Gett: The Trial of Viviane Amsalem (2014)
Simon or Elisha?Simon oder ElishaGett: The Trial of Viviane Amsalem (2014)
Once every week or two you go in and see Viviane crying, screaming, and Elisha doesn't raise his voice, right?Jede Woche oder jede zweite Woche sehen Sie Viviane weinen, schreien, und Elisha verhält sich leise, stimmt's? Gett: The Trial of Viviane Amsalem (2014)
Don't start in.Fang bloß nicht an! - ElishaGett: The Trial of Viviane Amsalem (2014)
You're here to testify on behalf of your friend Elisha? Yes, Your Honor.Sie wollen für Ihren Freund Elisha aussagen? Gett: The Trial of Viviane Amsalem (2014)
Mr. Jacob Ben Harouch, you've known Elisha for many years.Yaacov Ben Harouch, Sie kennen Elisha seit Jahren. Gett: The Trial of Viviane Amsalem (2014)
And among all the rumors... unwillingly, of course, did you ever hear anything about my brother Elisha Amsalem or his home?Und unter diesen Gerüchten, unabsichtlich, natürlich, haben Sie da je etwas über meinen Bruder Elisha Amsalem oder sein Zuhause gehört? Gett: The Trial of Viviane Amsalem (2014)
Didn't you hear that Elisha Amsalem lives alone and that his "well-known" wife moved out four years ago?Wissen Sie nicht, dass Elisha allein lebt, und die "bekannte" Frau seit mehr als vier Jahren getrennt lebt? Gett: The Trial of Viviane Amsalem (2014)
Elisha, how should I put it?Elisha ist, wie soll ich sagen... Gett: The Trial of Viviane Amsalem (2014)
Elisha... doesn't spare the rod.Elisha das Zepter. Gett: The Trial of Viviane Amsalem (2014)
I suppose not all the congregants sing like him so you've had to mediate between Elisha and... two, three congregants.Nicht alle werden singen wie er, daher müssen sie zwischen Elisha... und anderen schlichten. Gett: The Trial of Viviane Amsalem (2014)
Elisha is one of the best congregants in our synagogue.Elisha ist ein wertvolles Gemeindemitglied. Gett: The Trial of Viviane Amsalem (2014)
- Zagouri is the problem, not Elisha.Zagouri ist das Problem, nicht ElishaGett: The Trial of Viviane Amsalem (2014)
- Not Elisha!- Nicht ElishaGett: The Trial of Viviane Amsalem (2014)
Elisha, people talk.Elisha, die Leute reden. Gett: The Trial of Viviane Amsalem (2014)
Elisha, hold on.Elisha, warte. Gett: The Trial of Viviane Amsalem (2014)
Elisha, did you let friends come over or not?Elisha, kamen Freunde zu euch nach Hause? Oder nicht? Gett: The Trial of Viviane Amsalem (2014)
Elisha, does this woman respect you?Elisha, respektiert dich diese Frau? Gett: The Trial of Viviane Amsalem (2014)
One more question, Elisha Amsalem.Noch eine Frage, Elisha Amsalem. Gett: The Trial of Viviane Amsalem (2014)
Thank you, Elisha Amsalem.Danke, Elisha Amsalem. Gett: The Trial of Viviane Amsalem (2014)
What did Elisha Amsalem ever do but make you happy?Was hat dir Elisha getan außer Gutes? Gett: The Trial of Viviane Amsalem (2014)
After much consideration and in light of events, it was decided by a majority of three judges under my authority that you, Elisha Amsalem, must grant this woman a divorce.Nach langen Überlegungen und wegen der Vorfälle haben drei Richter mehrheitlich entschieden, dass Sie, Elisha Amsalem, dieser Frau die Scheidung gewähren müssen. Gett: The Trial of Viviane Amsalem (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
ELISHA    EH1 L IH2 SH AH0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
genießbarrelishable [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top