ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

efflorescent

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -efflorescent-, *efflorescent*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Efflorescentสารเป็นเกล็ดๆ [การแพทย์]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
efflorescent    (j) ˌɛflərˈɛsnt (e2 f l @ r e1 s n t)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Efflorescent \Ef`flo*res"cent\, a. [F. efflorescent, L.
   efflorescens, -entis, blooming, p. pr. of efflorescere. See
   {Effloresce}, v. i.]
   1. That effloresces, or is liable to effloresce on exposure;
    as, an efflorescent salt.
    [1913 Webster]
 
   2. Covered with an efflorescence.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 efflorescent
   adj 1: bursting into flower; "flowering spring trees" [syn:
       {abloom}, {efflorescent}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

efflorescent

 


  

 
efflorescent
 • (j) /ˌɛflər'ɛsnt/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top